Guvernul României 
HOTARÂRE Nr. 884 
din 13 septembrie 2001 

pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor 
Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 

Publicataîn: Monitorul Oficial Nr. 578 din 14septembrie 2001 

În temeiulprevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 96 
din Legeaeducatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

Guvernul României adopta prezenta hotarâre. 

Articol unic. -Se aproba Regulamentul de punere în aplicare a 
dispozitiilor Legiieducatiei fizice si sportului nr.69/2000, prevazutîn 
anexa care face parte integrantadin prezenta hotarâre. 

PRIM-MINISTRU 
ADRIAN NASTASE 

Contrasemneaza: 
Ministrul tineretuluisi sportului, 
Georgiu Gingaras 

Ministrul munciisi solidaritatii sociale, 
Marian Sârbu 

Ministrul educatiei si cercetarii, 
Ecaterina Andronescu 

p. Ministrul apararii nationale, 
Sorin Encutescu, 
secretar de stat 
p. Ministru de interne, 
Nicolae Berechet, 
secretar de stat 
Ministrul finantelorpublice, 
Mihai Nicolae Tanasescu Anexa 

REGULAMENT 
de punere în aplicare adispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 
69/2000 

Cap. I 

Dispozitii generale 

Art. 1 -În sensul prezentului regulament, termenii si expresiilede mai 
jos au urmatorulînteles: 

a) atribuire -actadministrativ prin care Ministerul Tineretului si 
Sportului elibereaza Certificatul deidentitate sportivasi acorda numarde 
identificare structurilor sportive, cu respectarea unorconditii si sub un 
anumit control; 
b) avizare -act administrativprin care MinisterulTineretului si 
Sportului avizeaza constituirea si functionarea unei structuri sportive; 
c) autorizare -act administrativ prin care MinisterulTineretuluisi 
Sportului aproba:participarea reprezentativelor nationale la 
campionatele mondiale,europenesi regionale; afilierea organizatiilor cu 
profil sportiv la forurile internationalede specialitate, precum si 
organizarea pe teritoriul României de campionate mondiale, europene si 
regionale; 
d)înregistrare -consemnare facuta în scopdepublicitate în Registrul 
sportiv, pentru realizarea uneievidente centralizate la nivel national a 
structurilor sportive; 
e) recunoastere -actadministrativ emis de Ministerul Tineretului si 
Sportului, care atesta calitatea de structura sportivaîn raport cu tertii; 
f) revocarea recunoasterii -act administrativ prin care Ministerul 
Tineretului si Sportului anuleaza recunoasterea emisa anterior; 
g) supravegherea si controlul structurilor sportive -complex de 
activitati prin care Ministerul Tineretului si Sportului verifica modul de 
functionare siadministrare a structurilor sportive,în conformitate cu 
statutele, regulamentele si dispozitiile legale în vigoare; 
h) afiliere -ca act juridic reprezintadecizia luatade o federatie 
sportiva nationalade a admite printre membrii sai ostructura sportiva; ca 
relatie juridica este legatura care uneste o federatie sportiva nationala cu 
fiecare structura sportiva afiliata; 
i) legitimare -actjuridic bilateral între o structura sportiva si un sportiv, 
care le confera acestora drepturi si obligatii reciproce; 
j) legitimatie sportiva -document care atesta apartenenta unui sportiv 
la unclub sportiv; 


k) asociatie sportiva -societate civilaparticulara fara personalitate 
juridica, pe ramuri de sport, constituitaîn conditiile Codului civil; 
l) societate comerciala sportivape actiuni -club sportiv constituitîn 
conditiileLegii nr. 31/1990privind societatile comerciale, republicata, ale 
Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000,precum si,în completare, 
ale Codului comercial; 
m) structura sportivadeutilitate publica -structura sportiva care a 
urmat proceduraprevazuta deOrdonanta Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociatii si fundatii, pentru afi recunoscuta ca fiind de utilitate 
publica, precum si structura sportiva care este deutilitate publicaîn 
conditiileLegii nr. 69/2000; 
n) sectiepe ramura desport -subunitate în cadrul unui club sportiv 
sau unei asociatii sportive farapersonalitate juridica; 
o) proba sportiva -ansamblu deexercitii fizice complexe, specializate 
printr-o tehnica distinctasi un profilpropriu deefort, care face parte dintr-
o ramura de sport, avândregulide concurs specifice si operformanta de 
un anumit gen, evaluata dupa un anumit codsiprintr-un sistem de unitati 
de masura propriu; 
p) proba olimpica -probasportiva inclusa în programul fiecarei editii a 
JocurilorOlimpice; 
r) ramura de sport -ansamblul exercitiilor fizice sportive si/sau 
probelor sportive, validate în timp, care se realizeazaîn concurs dupa 
reguli prestabilite si în conditii proprii; 
s)disciplina sportiva -ansamblul ramurilorsi/sau probelor sportive ale 
caror structura motrica, elemente si procedee tehnice, tipde efort, 
conditii si mod asemanator de reglementare, alcatuiresi evaluare concursuri 
pe echipe/individuale -, peacelasi aparat, cu acelasi obiectde 
întrecere, cu aceeasi durata, pe acelasi spatiu dejoc, se constituieîntr-
un sistem unitar depregatire si competitie. 
Cap. II 

Educatia fizicasi sportul scolar,universitar si militar 

Art. 2 -Educatia fizica este cuprinsaîn trunchiul comun al planurilor de 
învatamânt. Numarul orelor va fi stabilit de comun acordde Ministerul 
Educatiei si Cercetarii si de Ministerul Tineretului si Sportului,diferentiat 
pe cicluri scolare, dupa cum urmeaza: 

a) laînvatamântul prescolar, zilnic, câte oactivitate psihomotrica; 
b) laînvatamântul preuniversitar, 3ore deeducatie fizica, saptamânal, 
în trunchiul comun,pentru fiecare clasa. 
Art. 3 -Educatia fizicaîn universitati este disciplina deînvatamânt cu 
frecventa saptamânala prevazuta în planurile de învatamânt peste numarulde ore alocatpeprofiluri, pe parcursul a 4 semestre, optionalpe 
ramurade sport sau grupesportive. 

Art. 4 -Unitatile de învatamânt cu program sau profil sportiv, precum 
si palatele si cluburile copiilor se potafilia lafederatiile sportive nationale, 
sub conditiaîndeplinirii cumulative a urmatoarelor cerinte: 

a) existenta actului dedispozitie privind înfiintarea persoanei juridice 
de dreptpublic; 
b) existenta actului dedispozitie care sa stabileascapelânga 
activitatea deînvatamânt si activitati de selectie, pregatire si participare 
la sistemul competitional national. 
Art. 5 -(1)În aplicarea prezentului regulamentinstitutiile sistemuluide 
aparare, ordine publica, sigurantanationala si cele aflate în reteaua 
învatamântuluide statpot emite ordine si instructiuni cu caracter sportiv 
în domeniul de activitate propriu, cu consultarea Ministerului Tineretului 
si Sportului. 

(2)Institutiile mentionate la alin. (1)potîncheia protocoale si conventii 
cu structurile sportive nationale de profil,precum si cu cele internationale 
de specialitate. 
Cap. III 

Organizarea Registrului sportiv 

Art. 6 -(1)Ministerul Tineretului si Sportului organizeaza Registrul 
sportiv, potrivit modelului prevazutîn anexa nr. 1. 

(2)Registrul sportiv este public. 
(3)Structurile sportive sunt supuse înregistrariiîn Registrul sportiv. 
(4)Ca urmare a înregistrarii în Registrul sportiv, structurile sportive 
primesc numarde identificare si Certificatde identitate sportiva,potrivit 
modelului prevazutîn anexa nr. 2. 
(5)MinisterulTineretului si Sportuluipoate elibera, lasolicitarea sipe 
cheltuiala persoanei care afacut cererea, copii certificate de pe 
înregistrarea sau mentiunilefacute, precum si certificatele constatatoare 
referitoare laun anumit act sau fapt înscris ori mentionatîn Registrul 
sportiv. 
Art. 7 -(1)Registrul sportiv este compus din doua subregistre -
subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridicasi subregistrul 
structurilor sportive fara personalitate juridica. 

(2)Subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridica se tine la 
Ministerul Tineretului si Sportului si cuprinde 6parti: 
a) partea I -A, destinataînregistrarii cluburilor sportive, este 
structurata în 3 sectiuni: 
-sectiunea A1: cluburi sportive persoane juridice dedrept public; -sectiunea A2: cluburi sportive persoane juridice dedrept privatfara 
scop lucrativ; 

-sectiunea A3: cluburi sportive societati comerciale sportive pe 
actiuni. 

b) partea aII-a -B, destinata înregistrarii asociatiilor judetene siale 
municipiuluiBucuresti,pe ramuri de sport; 
c)partea a III-a -C, destinataînregistrarii federatiilor sportive 
nationale; 
d) partea aIV-a -D, destinata înregistrarii ligilorprofesioniste; 
e) partea aV-a -E, destinata înregistrariiorganizatiilor sportive 
nationalesi ComitetuluiOlimpic Român; 
f)partea a VI-a -F, destinata centralizariidatelor structurilor sportive 
fara personalitate juridicaînregistrate, din subregistrul structurilor 
sportive farapersonalitate juridica,dela directiile pentru tineretsi sport 
judetene si amunicipiului Bucuresti. 
(3)Subregistrul structurilor sportive fara personalitate juridica cuprinde 
evidenta asociatiilor sportive fara personalitate juridica. El se tine de 
directiile pentru tineretsi sportjudetene si a municipiuluiBucuresti si se 
centralizeaza, numeric si nominal, de Ministerul Tineretului si Sportului. 
(4)Fiecare dintre structurile sportive se înregistreaza în partea 
corespunzatoare a Registrului sportivsi poarta un numar de identificare. 
(5)În fiecare anse deschide unnouRegistru sportiv. 
(6)Toate mentiunile ulterioare cu privirela ostructura sportiva 
înregistrata în Registrul sportiv se opereaza sub acelasi numar. 
Art. 8 -Înregistrarea în Registrul sportiv se face pe baza cererii, 
semnatasi stampilata,formulata de reprezentantul legal al fiecarei 
structuri sportive. 

Art. 9 -Cererea de înregistrare în Registrul sportiv cuprinde, sub 
sanctiunea nulitatii, conform modelului prevazutîn anexa nr. 3, 
urmatoarele: 

a) pentru persoanele juridice fara scop lucrativ: 
-numele si domiciliul persoanelorîmputernicite; 
-numele/denumirea si domiciliul/sediul persoanelor fizice si/sau 
juridice care se asociaza; 

-denumirea si sediul structurii sportive,telefon, fax; 

-precizarea patrimoniuluiinitial; 

-numarul si data autentificarii actului constitutivsiale statutului; 

-numarul si data emiterii Certificatului deînscriereîn Registrul 
national; 

-hotarârea judecatoreasca definitiva si irevocabila, prin care a 
dobânditpersonalitate juridica, sau încheierea prin care s-a dispus 
înscrierea persoanei juridice în Registrul asociatiilor si fundatiilor; 

b) pentru societatile comerciale sportive peactiuni: 


-numele si domiciliul persoanelorîmputernicite; 
-numele/denumirea si domiciliul/sediul persoanelor fizice si/sau 

juridice care se asociaza; 
-denumirea si sediul structurii sportive,telefon,fax; 
-precizarea capitalului social initial; 
-numarul si data autentificarii actului constitutivsiale statutului; 
-numarul si data emiterii Certificatului deînmatriculare în Registrul 

comertului; 

c)pentru asociatiile sportive societati civile particulare: 
-numele si domiciliul persoanelorîmputernicite; 
-numele/denumirea si domiciliul/sediul persoanelor fizice si/sau 
juridice care se asociaza; 
-denumirea si sediul structurii sportive,telefon,fax; 
-precizarea aporturilor; 
-precizarea ramurilor de sport practicate; 
-numarul si data autentificarii contractului de societate; 

d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public: 
-numele si domiciliul persoanelorîmputernicite; 
-denumirea si sediul structurii sportive,telefon,fax; 
-numarul si data actuluide dispozitie al organului administratiei 
publice centrale sau locale,în baza caruia functioneaza. 
Art. 10 -Lacerere se anexeaza, sub sanctiunea nulitatii: 

a) pentru persoanele juridice fara scop lucrativ: 
-copie legalizatade pe hotarârea judecatoreasca definitivasi 
irevocabilade acordare apersonalitatii juridice sau de peîncheierea prin 
care s-a dispusînscrierea persoanei juridice în Registrul asociatiilor si 
fundatiilor; 

-actul constitutiv si statutul, autentificate; 
-dovada sediului; 
-dovada patrimoniului initial; 
-copie legalizatade pe Certificatul de înscriereîn Registrul national; 

b) pentru societatile comerciale sportive peactiuni: 
-actul constitutiv si statutul, autentificate; 
-dovada sediului; 
-dovada capitalului social; 
-copie legalizatade pe Certificatul de înmatriculare în Registrul 
comertului; 

c)pentru asociatiile sportive societati civile particulare: 
-contractulde societate civila autentificat; 
-actele doveditoare ale sediuluisiaporturilor; 
d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public: 
-actul dedispozitie al organului administratiei publice centrale sau 
localeîn baza caruia functioneaza; -dovada sediului. 

Art. 11 -Dupadepunerea,analizarea cererii si înscrierea în Registrul 
sportiv structura sportiva primeste numarde identificare si Certificatulde 
identitate sportiva,în conditiile legii. 

Art. 12 -(1)În termen de 15 zile dela producerea modificariloraduse 
statutului si actului constitutiv/contractului de societate/actului de 
dispozitie, structura sportiva este obligata sa solicite înregistrarea lor în 
Registrul sportiv. 

(2)Cererea pentru înregistrarea modificarilor aduse actului constitutiv 
si statutului/contractului de societate, cuprinde în mod corespunzator 
mentiunile prevazute la art. 9,conform modelului prevazutîn anexa nr.4. 
(3)La cerere se anexeaza în afara înscrisurilor prevazute la art. 10, 
sub sanctiunea nulitatii,si urmatoarele acte: 
a) pentru persoanele juridice dedrept privatfara scop lucrativ: 
-hotarârea autentificata a organuluide conducere prin care s-a dispus 
modificarea actelor de constituire; 

-actul aditional autentificat; 

-copie legalizatade pe hotarârea judecatoreasca definitivasi 

irevocabila, prin care s-a dispus modificarea, sau depe încheierea prin 
care s-a dispusînscrierea persoanei juridice în Registrul asociatiilor si 
fundatiilor; 

b) pentru societatile comerciale sportive peactiuni: 
-hotarârea autentificata a organuluide conducere prin care s-a dispus 
modificarea actelor de constituire; 
-actul aditional autentificat; 

c)pentru asociatiile sportive societati civile particulare: 
-actul aditional autentificat; 
-alte acte; 
d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public: 
-actul dedispozitie al organului administratiei publice centrale sau 
locale care adecis modificarea. 
Art. 13 -Cluburile sportive notificaMinisteruluiTineretului si Sportului 
în termen de30 de zile orice modificare intervenitaîn practicarea 
ramurilor de sport prevazute în actul constitutiv si în statut, în vederea 
operarii modificarilor în Registrul sportiv. 

Art. 14 -Prevederile art. 13 se aplicaîn mod corespunzator si 
asociatiilor sportive societati civile particulare. 

Art. 15 -Nerespectarea dispozitiilor prevazute laart. 13 conduce la 
suspendareatemporara a Certificatului de identitate sportiva sau la 
radiereadin Registrul sportiv a structurii sportive respective,în conditiile 
legii. 

Cap. IV Procedura avizarii constituirii structurilor sportive 

Art. 16 -Ministerul TineretuluisiSportului avizeaza constituirea 
structurilor sportive. 

Art. 17 -Cererea pentru acordarea avizului va cuprinde, conform 
modelului prevazutîn anexa nr. 5,sub sanctiunea nulitatii: 

a) pentru persoanele juridice dedrept privatfara scop lucrativ: 
-numele si domiciliul persoanelorîmputernicite; 
-numele/denumirea si domiciliul/sediul persoanelor fizice sau juridice 
care se asociaza; 
-denumirea si sediul structurii sportive; 
-precizarea patrimoniuluiinitial; 
-numarul si data autentificarii actului constitutivsiale statutului; 

b) pentru societatile comerciale sportive pe actiuni: 
-numele si domiciliul persoanelorîmputernicite; 
-numele/denumirea si domiciliul/sediul persoanelor fizice si/sau 
juridice care se asociaza; 
-denumirea si sediul structurii sportive; 
-precizarea capitalului social initial; 
-numarul si data autentificarii actului constitutivsiale statutului; 
-numarul Certificatului de înmatriculare laRegistrul comertului; 

c)pentru asociatiile sportive societati civile particulare: 
-numele si domiciliul persoanelorîmputernicite; 
-numele/denumirea si domiciliul/sediul asociatilor; 
-denumirea si sediul structurii sportive; 
-precizarea aporturilor; 
-precizarea ramurilor de sport practicate; 
-numarul si data autentificarii contractului de societate; 
d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public: 
-numele si domiciliul persoanelorîmputernicite; 
-numele/denumirea si domiciliul/sediul membrilor; 
-denumirea si sediul structurii sportive; 
-precizarea ramurii/ramurilor de sportpracticate. 
Art. 18 -Lacerere se anexeaza, sub sanctiunea nulitatii: 
a) pentru persoanele juridice dedrept privatfara scop lucrativ: 
-copie legalizatade pe hotarârea judecatoreasca definitivasi 
irevocabiladedobândire a personalitatii juridice sau depeîncheierea 
prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociatiilor 
si fundatiilor; 

-copie legalizatade pe actul constitutivsi de pe statut; 
-actele doveditoare ale sediuluisipatrimoniului initial; 

b) pentru societatile comerciale sportive peactiuni: 
-copie legalizatade pe actul constitutivsi de pe statut; 


-actele doveditoare ale sediuluisi capitalului social initial; 

-copie legalizatade pe Certificatul de înmatriculare laRegistrul 
comertului; 

c)pentru asociatiile sportive societati civile particulare: 
-copie legalizatade pe contractul de societate; 
-actele doveditoare ale sediului/aporturilor; 
d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public: 
-actul dedispozitie al organului administratiei publice centrale sau 
localeîn baza caruia functioneaza; 
-actul dedispozitie care stabileste pe lânga activitatea de învatamânt 
si activitati de selectie,pregatire si participare la sistemul competitional 
national; 

-dovada sediului. 

Cap. V 

Avizarea si autorizarea afilierii federatiilor sportive nationale si a 
tuturor organizatiilor cu profil sportiv la federatiile sportive internationale, 
la forurile europene si mondiale si la alte foruri sportive de specialitate. 
Procedura autorizarii desfasurarii pe teritoriulRomâniei a campionatelor 
mondiale, europene si regionale si aparticipariireprezentativelor 
nationalela campionatele mondiale europene siregionale organizate în 
strainatate 

Art. 19 -(1)Ministerul Tineretului si Sportului avizeaza afilierea 
federatiilor sportive nationalela federatiile sportive internationale si la 
alte foruri europene sau mondiale si autorizeaza afilierea tuturor 
organizatiilor cu profil sportiv laforurileinternationalede specialitate, în 
baza urmatoarelor acte: 

a) copie depe hotarârea judecatoreasca definitiva si irevocabila 
privinddobândireapersonalitatii juridice sau de peîncheierea prin care 
s-a dispus înscrierea persoaneijuridice în Registrul asociatiilor si 
fundatiilor; 
b) actul constitutiv si statutul, autentificate; 
c) statutul forului internationalde specialitate, în traducere legalizata; 
d) angajamentul solicitantului, conform caruia cheltuielile care decurg 
din calitatea de membruafiliat vor fi suportate din surse financiare 
proprii. 
(2)Conditiile avizarii sau autorizarii afilierii prevazute laalin. (1) se 
stabilesc prin ordinal ministrului tineretului si sportului. 
Art. 20 -MinisterulTineretuluisiSportului autorizeaza participarea 
reprezentativelor nationalela campionatele mondiale, europene si 
regionale în baza cererii scrise afederatiei sportive nationale, care va 
cuprinde: a) loculsi data desfasurarii actiunii; 
b) obiectivele de performanta; 
c) componenta nominalasi calitatea oficiala a fiecarui membru în 
delegatie. 
Art. 21 -(1)Ministerul Tineretului si Sportului autorizeaza 
desfasurarea pe teritoriulRomâniei a campionatelor mondiale, europene 
si regionale, în urmatoarele conditii: 

a) angajarea denegocieri cu organismele sportive internationale 
privind acceptarea candidaturii federatiilor sportive nationale de 
organizare în România aunorcompetitii sportive oficiale -campionate 
mondiale, europene sau regionale -se poate realiza numai cu aprobarea 
prealabila a Ministerului Tineretuluisi Sportului; 
b) aprobareapentru depunerea candidaturii unei federatii sportive 
nationalede a organiza în România campionate mondiale,europene si 
regionale se acorda cu respectarea urmatoarelor cerinte: 
-prezentarea devizului de cheltuielisi precizarea surselor din care vor 
fi acoperite acestea; 

-prezentarea angajamentului scris al detinatorului bazei sportive în 
cadrul careia urmeaza sa se desfasoare competitia, care sa confirme 
asigurarea tuturor conditiilor necesare; 

-prezentarea programului de masuri privindorganizarea si 
desfasurarea competitiei. 

(2)Dupa acordarea dreptuluide organizare în România a competitiei 
sportive oficiale de catre organismul international federatia sportiva 
nationala actioneaza în scopul pregatirii, organizarii si desfasurarii 
competitieiîn cele maibune conditii. 
(3)La încheierea competitiei federatia sportiva nationala înainteaza 
MinisteruluiTineretului si Sportului un raportcomplet cu privirela 
desfasurarea acesteia. 
Cap. VI 

Procedura revocarii recunoasteriifunctionarii structurilor sportive 

Art. 22 -(1)Ministerul Tineretului si Sportului revoca recunoasterea 
functionarii structurilor sportive în urmatoarele cazuri: 

a) scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive a devenitilicit, 
contrar bunelor moravuri, ordinii publice si sigurantei nationale; 
b) structura sportiva,fara a fi autorizata, urmareste un alt scop decât 
cel pentru care s-a constituitsi pe care l-a declarat; 
c)deciziile adunarii generale sunt luate cu încalcarea dispozitiilor 
actelor constitutive si ale legii; 
d) alte cazuri,în conditiile legii. 


(2)Revocarea recunoasterii functionarii unei structuri sportive 
opereazade dreptîn cazul dizolvarii si lichidarii acesteia. 
Art. 23 -Actul administrativde revocare arecunoasterii functionarii 
unei structuri sportive se comunicade catre Ministerul Tineretuluisi 
Sportului instantei judecatorestidin circumscriptiaîn care îsi aresediul 
respectiva structura sportiva, precum si Ministerul Justitiei, dupa caz. 

Cap. VII 

Dispozitii speciale referitoare la federatiile sportive nationale; 
recunoasterea oficiala apracticarii unei ramuride sportîn România; 
procedura afilierii unui club sau aunei asociatii judetene la o federatie 
sportiva nationala 

Art. 24 -(1)Denumireafederatiilor sportive nationale este "Federatia 
Românade -ramura de sport -", cu exceptia cazurilor prevazute de 
Legea nr. 69/2000. 

(2)Utilizarea denumirii "Federatia Românade -ramura de sport -" 
pentru orice federatie sportiva nationala se autorizeaza de catre 
Ministerul Tineretului si Sportului în cadrul procesului de avizare si/sau 
recunoastere, sub sanctiunea nulitatiiabsolute. 
Art. 25 -(1)În vederea dobândiriipersonalitatii juridice,precum si în 
cadrul procedurii de reorganizare se vor depune laMinisterul Tineretului 
si Sportului actul constitutiv si statutul federatiei sportive nationale, în 
forma autentica,precum si actele doveditoare ale sediului si 
patrimoniului initial. 

(2)Actul constitutiv va cuprinde în mod obligatoriu cel putin 
urmatoareleelemente: 
a) datele deidentificare amembrilor, respectiv denumirea, sediul si 
dovada personalitatii juridice ale cluburilor sportive si ale asociatiilor 
judetene si amunicipiului Bucuresti,pe ramuri de sport ce compun 
federatia sportiva nationala; 
b) exprimarea prin acte doveditoare a vointeide asociere si ascopului 
propus; 
c)denumireafederatiei sportive nationale; 
d) sediulfederatiei sportive nationale; 
e) durata defunctionare afederatiei sportive nationale; 
f)patrimoniulfederatiei sportive nationale; 
g) componenta nominala aorganelor deconducere,administrare si 
control ale federatiei sportive nationale; 
h) persoana sau persoanele împuternicita/împuternicite sa desfasoare 
procedura dedobândire a personalitatii juridice. 
(3)Statutul va cuprinde cel putin urmatoareleelemente: 
a) dispozitii generale; 


b) denumirea federatiei sportive nationale; 
c) statutul juridic; 
d) însemnele; 
e) sediul; 
f)patrimoniul; 
g) scopul si mijloacelede actiune; 
h) conditiilepentru afiliere: cererea de afiliere, consecintele afilierii, 
reafilierii, excluderii, radierii; 
i) membriifederatiei sportive nationale; drepturi si obligatii; modulde 
dobândire si depierdere acalitatii de membru; 
j) organele de conducere alefederatiei sportive nationale: 
-adunarea generala -convocare, atributii: adunareagenerala 
ordinara, adunarea generala extraordinara,alegeri; 
-birou federal sau comitetfederal ori alta denumire, în conformitate cu 
statutul federatiei; 
-organism deadministrare: componenta, atributii, competente; 

k) organede control financiarintern:atributii, competente; 
l) comisiile si colegiile centrale: componenta, atributii, competente; 
m) asociatiile judetene si amunicipiului Bucuresti, peramuride sport: 
organizare, structura, atributii, competente; 
n) mijloacele financiare; 
o) statutuldisciplinar; 
p) organizarea activitatii profesioniste, dupa caz; 
r)dizolvarea; 
s)dispozitiifinale. 
(4)Statutul federatiei sportive nationale se elaboreaza în conformitate 
cu prevederile statutului federatiei internationale peramura de sport 
corespondente. 
Art. 26 -(1)Statutul unui club sportiv persoana juridica de dreptprivat 
fara scoplucrativ cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele elemente: 

a) denumirea; 
b) sediul; 
c)patrimoniul; 
d) însemnele si culorile; 
e) obiectul de activitate, cu nominalizarea expresa a sectiilorpe 
ramurade sport; 
f) cerintele siproceduradedobândire si depierdere acalitatii de 
membru; drepturile si îndatoririle membrilor; 
g) organelede conducere, administrare si control si atributiile lor; 
h) regimul dedisciplinapentru membrii clubului: recompense si 
sanctiuni, conditiile de acordare aacestora. 
(2)Actul de dispozitie al organului administratiei publice centrale sau 
localeprin care s-a înfiintatori s-a organizat unclub sportiv, persoana 


juridicade dreptpublic cuprindeîn mod obligatoriuelementele 
mentionate la alin. (1), cu circumstantierile prevazute delegislatia în 
vigoarepentru institutiilepublice. 

Art. 27 -(1)Recunoasterea oficiala a practicarii unei ramuri de sportîn 
România se face de catre Ministerul Tineretuluisi Sportului la solicitarea 
practicantilor acesteia. 

(2)Cererea de recunoastere oficiala se adreseazaMinisterului 
Tineretului si Sportului si cuprinde urmatoareledate: 
a) numarul de practicanti la nivellocal si national; 
b) regulamentelede competitie; 
c)tipurile de instalatii, materiale si echipamente utilizate; 
d) informatii sintetice despre practicarea ramuriide sport respective pe 
plan international; 
e) statutulsiregulamentele organizatieiinternationale a ramurii de 
sport, daca acestea exista; 
f) orice alte materiale documentare considerate elocvente pentru 
sustinerea cererii. 
(3)Analiza si verificarea documentatiei care însoteste cererea de 
recunoastere oficiala se efectueaza de catre comisia numita prin ordin al 
ministrului tineretului si sportului. 
(4)Raportul comisiei,întocmitîn baza cererii de recunoastere, a 
documentatiei anexate siîn urma vizionarii aminimum 3demonstratii, va 
contine concluzii privind caracteristicile sportului respectiv, valentele sale 
sociale si instructiv-educative,precum si necesitatea recunoasterii 
oficiale. 
(5)În baza raportuluifavorabil al comisiei MinisterulTineretului si 
Sportului recunoaste oficial,prin ordin al ministrului, practicarea ramurii 
de sport respective în România. 
(6)În baza recunoasterii oficiale practicantii ramurii de sport se pot 
constitui în asociatii judetene si amunicipiului Bucuresti, pe ramuride 
sport, cluburi sportive,federatie sportiva nationala, sipot participa la 
întreceri demonstrative si competitii, potrivitlegii. 
Art. 28 -Conditiile necesare pentru înfiintarea unei federatii sportive 
nationale sunt: 

a) activitatea ramurii de sport se desfasoara în minimum 5 judete; 
b) ladata constituirii sa existe minimum 10 cluburi sportive care sa 
aiba minimum 200 de membri practicanti; 
c) activitatea în ramura desport recunoscutaoficial sa se desfasoare 
în modorganizat de cel putin 3 ani de la recunoasterea oficiala a 
practicarii ramurii de sportîn România. 
Art. 29 -(1)Federatiile sportive nationale stabilesc prinstatutsiprin 
regulamentulde organizare si functionare conditiile de afiliere. (2)Afilierea unui club sportiv si/sau a unei asociatiijudetene si a 
municipiuluiBucuresti pe ramuride sport se face pebazade cerere-tip 
emisa de fiecare federatie sportiva nationala. 
(3)Cererea contine, sub sanctiunea nulitatii: 
a) numarul de identificare; 
b) Certificatul de identitate sportiva -numarul si data emiterii; 
c)denumirea structurii sportive; 
d) sediul -judetul, localitatea,adresa, telefon,fax, e-mail; 
e) organelede conducere si de administrare; 
f) culorile clubului; 
g) data, semnatura si stampila. 
(4)La cerere se anexeaza urmatoarele înscrisuri doveditoare: 
a) actul constituirii si statutul,autentificate; 
b) copie depe hotarârea judecatoreasca definitiva si irevocabilade 
acordare apersonalitatii juridice,depeîncheierea prin care s-a dispus 
înscrierea persoanei juridice în Registrul asociatiilor si fundatiilor, în 
cazul structurilor sportive cu personalitate juridica; 
c) copie legalizata de pe Certificatulde identitate sportiva; 
d) copie legalizata de pe Certificatul de înscriere în Registrul national 
al persoanelorjuridice,în cazul structurilor sportive persoane juridice 
fara scoppatrimonial; 
e) copie legalizata de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul 
comertului,în cazul societatilor comerciale sportive pe actiuni; 
f)dovada sediului; 
g) dovada patrimoniului. 
Art. 30 -În situatia îndeplinirii conditiilor statutare, organul de 
administrare si conducere afederatiei sportive nationale hotaraste 
afiliereaprovizorie pe care o supune spre ratificare primei adunari 
generale,care decide afilierea definitiva. 

Art. 31 -Afilierea unitatilorde învatamânt cu program sau profil 
sportiv, precum si apalatelorsi cluburilor copiilor se face în conditiile art. 
4 si 29. 

Art. 32 -În vederea afilierii cluburile sportive persoane juridice de 
dreptpublic vor anexa la cerere, în afara celorprevazute la art. 29 alin. 
(3),si urmatoarele înscrisuri doveditoare: 

a) actul de dispozitie prin care aufostînfiintate si/sau organizate; 
b) actul de dispozitie prin care se aproba regulamentul de organizare 
si functionare; 
c)dovada sediului; 
d) dovada patrimoniului. 
Cap. VIII 
Supraveghereasi controlul Art. 33 -Ministerul TineretuluisiSportului exercita supravegherea si 
controlul asupra structurilor sportive persoane juridice dedreptpublic 
sau privat. 

Art. 34 -Supravegherea si controlul structurilor sportive de drept 
public se realizeaza în colaborare cu organele administratiei publice 
centrale sau localeîn subordinea carora se afla. 

Art. 35 -Ministerul TineretuluisiSportului numeste delegati în cadrul 
structurilor sportive persoane juridice de drept privat de utilitate publica 
cu care aîncheiat contracte definantare pe bazadeprograme. 

Art. 36 -(1)Delegatul Ministerului Tineretului si Sportului aredreptul 
de a suspenda executarea hotarârilor organului de conducere care 
contravin actelor de constituire si statutelor, contractelor încheiate cu 
ministerul, legilor, ordinii publice si sigurantei nationale. 

(2)Delegatul MinisteruluiTineretului si Sportului participa cu vot 
consultativ la sedintele organelor de conducere si administrare. 
(3)Delegatul MinisteruluiTineretului si Sportului întocmeste un 
proces-verbal care se comunica organelor de conducere ale persoanei 
juridice controlate. 
Art. 37 -Organele de conducere si administrare suntobligate sa 
repuna în discutieproblemele care fac obiectul hotarârii de suspendare. 
În caz de refuz din partea organelor de conducere si administrare 
delegatulMinisterului TineretuluisiSportului va aduce cazul la 
cunostinta ministrului tineretului si sportului, care decide în conditiile legii. 

Art. 38 -În raport cu structurile sportive prezentate la art. 35,delegatul 
MinisteruluiTineretului si Sportului poate exercita sialte atributii, în baza 
mandatului stabilitprin ordin al ministrului tineretuluisi sportului. 

Cap. IX 

Ocupatii complementare în activitatea deeducatie fizica si sport 

Art. 39 -(1)În activitatea de educatie fizica si sport se exercita 
urmatoarele ocupatii complementare: 

Grupa1 de profesii: 

-presedinteleComitetului Olimpic Român; 

-director tehnical lotului sportiv; 

-antrenor alfederatiei sportive; 

-presedinte alfederatiei sportive; 

-presedinte alclubului sportiv; 

-director al complexului sportiv, clubului sportiv; 

-secretar general al federatiei sportive; 

-secretar general al Comitetului Olimpic Român. 

Grupa2 de profesii: specialisti cu ocupatii intelectualesistiintifice -consilier sportiv; 
-kinetoterapeut; 
-fizioterapeut; 
-biochimist; 
-medic de specialitate; 
-medic veterinar; 
-farmacist; 
-profesor de cultura fizica medicala; 
-jurisconsult; 
-documentarist; 
-economist; 
-traducator; 
-translator; 
-psiholog; 
-fotoreporter; 
-redactor; 
-reporter; 
-ziarist; 
-desenator artistic; 
-grafician; 
-acompaniator; 
-corepetitor; 
-coregraf. 
Grupa3 de profesii:tehnicieni, maistri si profesiuni asociate 
-laborant chimist; 
-maistru mecanic; 
-operator calculator electronic si retele; 
-operator imagine; 
-fotograf; 
-laborantfoto; 
-operator imagine; 
-asistent medical generalist; 
-igienist; 
-dietetician; 
-instructor educatie fizica; 
-maseur; 
-asistent veterinar; 
-tehnician veterinar; 
-laborantfarmacie; 
-sora medicala; 
-impresar sportiv; 
-contabil; 
-antrenor; -secretar de federatie; 

-sportiv profesionist; 

-instructor sportiv; 

-monitor schi; 

-arbitru, judecator sportiv; 

-cronometror; 

-animator sportiv; 

-antrenor coordonator; 

-oficial sportiv acreditat; 

-preparator fizic. 

Grupa5 de profesii:lucratori operativi în servicii, comertsi asimilati 

-cabanier; 

-bucatar; 

-organizator deprestari de servicii; 

-salvator. 

Grupa6 de profesii:personal specializatîn agricultura si pescuit 

-antrenor de cabaline; 

-crescator-îngrijitor de cabaline. 

Grupa7 de profesii: mestesugarisi lucratori calificati în meseriidetip 
artizanal, de reglare si întretinere a masinilor si instalatiilor 

-potcovar; 

-electrician de întretinere si reparatii; 

-armurier; 

-marangoz calafatuitor; 

-marangoz cala-tachelagiu. 

Grupa8 de profesii:operatori deinstalatii, masini si ansambluri de 
masini 

-operator la confectionareaindustriala a articolelor desportsi 
proteze; 

-electronist; 

-asamblor articole de sport; 

-sofer; 

-conducator salupa; 

-timonier. 

Grupa9 de profesii: muncitori necalificati 

-îngrijitor animale; 

-lucrator la amenajarea terenurilor sportive (amenajator baza 
sportiva). 

(2)În activitatea de educatie fizicasi sport, pe lânga profesiunile si 
ocupatiile enumerate mai sus, pot fi exercitate si alte ocupatii prevazute 
de legislatia în vigoare. 
Cap. X Protectia sociala a sportivilordeperformanta 

Art. 40 -Confirmarea dreptului la renta viagera se face de Ministerul 
Tineretului si Sportului dupa urmatoarea procedura: 

1. Persoana care solicita renta viagera depune ocerere la registratura 
MinisteruluiTineretului si Sportului,al carei model este prezentatîn 
anexa nr. 6. 
2. MinisterulTineretului si Sportului transmite cererea federatiei 
sportive nationale care,în termen de3 zile, atesta: 
-retragerea din activitatea competitionala a solicitantului; 
-performantele realizate pentru care se solicita renta viagera. 

3. Cererea, însotita de nota federatiei sportive nationale, se înainteaza 
Comitetului OlimpicRomân care, în termen de 3 zile, atesta ca 
performanta a fostobtinuta într-o proba olimpica. 
Art. 41 -Sportivul de performanta care beneficiaza de renta viagera 
este obligat sa comunice în scris, în termen de 30 de zile, Ministerului 
Tineretului si Sportului revenirea în activitatea competitionala oficiala ca 
sportiv activ. 

Art. 42 -Nerespectarea prevederilor art. 41obligapersoana în cauza 
sa restituie Ministerului Tineretului si Sportului sumele încasate 
necuvenit. 

Art. 43 -De realitatea si exactitatea datelor cuprinse în cerere si în 
notele prevazute laart. 40 raspund, în conditiile legii: petentul, federatia 
sportiva nationalasi Comitetul OlimpicRomân. 

Cap. XI 

Încasarea sigestionarea surselor pentru finantarea activitatii sportive 
a Ministerului Tineretului si Sportuluisi a directiilor pentru tineretsi sport 
judetene si amunicipiului Bucuresti 

Art. 44 -Surselepentru finantarea activitatii sportive aMinisterului 
Tineretului si Sportului sunt urmatoarele: 

a) alocatii de la buget, stabilite deadministratiapublica centrala si 
locala; 
b) venituriprovenite din încasarileCompaniei Nationale "Loteria 
Româna", stabilite potrivit legii; 
c)1%din taxele si accizele aplicate la nivel national pentru tigarisi 
bauturialcoolice; 
d) donatiisi sponsorizari; 
e) alte venituri, în conditiile legii; 
f) sume ramase din exercitiul financiar precedent. 
Art. 45 -Sumeleprevazute laart. 44lit. b), c)si e) se vireaza în contul 
MinisteruluiTineretului si Sportului 50.03 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelorsi institutiilor subordonate", deschis la 
Directia detrezorerie a municipiului Bucuresti. Donatiile si sponsorizarile 
de care beneficiazaMinisterulTineretului si Sportului se vireazaîn contul 

50.07 "Disponibildin donatii", deschisla Directiade trezorerie a 
municipiuluiBucuresti. 
Art. 46 -(1)Persoanele fizice si juridice care, potrivitdispozitiilor 
legale,datoreaza bugetului de stattaxe si accize, aplicate la nivel 
national, pentru tigari si bauturi alcoolice, auobligatia sa vireze,lunar, 
cota de 1%din valoarea acestora,în contulMinisterului Tineretuluisi 
Sportului,prevazutla art. 45, pâna ladata de 25alunii urmatoare, o 
data cu virarea taxelor si accizelorla bugetulde stat. În situatia în care 
plata se efectueazaîn numerar, sumele datorate se depun la casieria 
MinisteruluiTineretului si Sportului. 

(2)Neplata în termen a cotei de 1%din taxele si accizele aplicate la 
nivelnational pentru tigari si bauturi alcoolice genereaza majorari de 
întârziere stabilite,potrivitlegii,de organele fiscaleîn a caror raza 
teritorialaîsi au sediul platitorii de taxe si accize. 
(3)Sumele rezultate din calculul majorarilor de întârziere se vireaza la 
bugetul de stat. 
Art. 47 -Pentru realizarea obiectuluide activitate al Comitetului 
OlimpicRomân,Ministerul Tineretului si Sportului vireazalunar, pânala 
data de 5 a lunii urmatoare celei în care s-au încasat, o patrime din 
sumele încasate potrivit art. 46 alin. (1). 

Art. 48 -Veniturile repartizate activitatii sportive derulate la nivelul 
MinisteruluiTineretului si Sportului se gestioneaza pe baza bugetului de 
venituri si cheltuieli, aprobatde ordonatorul principal de credite,în 
conditiileprevazute de normele privindfinantele publice. 

Art. 49 -(1)Pentru finantarea activitatilor sportive de interes local si 
judetean, directiile pentru tineretsi sport judetene, respectiv a 
municipiuluiBucuresti,îsi asigura sursele din: 

a) alocatii de la bugetul de stat, repartizate deMinisterulTineretului si 
Sportului,sialocatiide la bugetelelocale, stabilite de administratia 
publicalocala; 
b) 30% din impozitele pespectacolele sportive desfasurate pe 
teritoriul judetului respectiv; 
c)15%din valoarea depiata abazelor sportive dezafectate sau 
carorali s-a schimbat destinatia, aflate în proprietatea structurilor 
sportive dedrept privatde peteritoriul judetului respectiv; 
d) donatiisi sponsorizari; 
e) alte venituri, în conditiile legii; 
f) sume ramase din exercitiul financiar precedent. 
(2)Sursele prevazute la lit. b)-e),precum si alocatiile de la bugetul 
de statsi bugetele locale, dupa caz, se vireaza în contul50.09 


"Disponibil al institutiilor subventionate de la bugetul de stat", deschis pe 
seama directiilor pentru tineretsi sportjudetene, respectiv a municipiului 
Bucuresti, latrezoreriile municipale. 

(3)Excedentul bugetelor directiilor pentru tineretsi sport judetene, 
respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate, se 
regularizeaza lafinele anului bugetar cu bugetul de stat sau bugetele 
locale, în mod proportional, în limita subventiilorprimite dela acestea. 
Art. 50 -(1)Persoanele fizice si persoanele juridice care organizeaza, 
cu plata, spectacole sportive au obligatia saplateasca o cota de 30% din 
impozitul pe spectacole calculatpotrivit dispozitiilor legale asupra 
încasarilor din vânzarea biletelordeintrare si a abonamentelor, mai putin 
valoarea timbrelor instituite potrivitlegii. 

(2)Cota de 30% din impozitul pe spectacole sportive se plateste lunar, 
pâna la data de 15 inclusiv, a lunii urmatoare. Plata se poate efectua prin 
viramentîn contul50.09 deschispe seama directiilor pentru tineretsi 
sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti,la trezoreriile statului 
sau în numerar, prin casieriile directiilor respective. 
(3)Pentru nevirarea latermenul stabilit a cotei de 30% din impozitul 
pe spectacole sportive se calculeaza de catre organele fiscale majorari 
de întârziere în cuantumurile stabilite, potrivitlegii, pentru impozitele si 
taxele datorate bugetului de stat. 
(4)Platitoriide impozitpe spectacole sportive auobligatia de a 
depune lunar,pâna la data de 15 inclusiv, a lunii urmatoare, la directia 
pentru tineretsi sportjudeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, în a 
carei raza teritoriala au loc spectacolele sportive, o copie de pedecontul 
de impunere si copia de pe documentul prin care s-a efectuat plata. 
Art. 51 -Veniturile repartizate activitatii sportive derulate la nivelul 
directiilor pentru tineretsi sportjudetene, respectiv amunicipiului 
Bucuresti, se gestioneaza pe baza bugetelor de veniturisi cheltuieli, 
aprobate deordonatorul principal de credite, în conditiileprevazute de 
normeleprivindfinantelepublice. 

Art. 52 -Controlul asupra respectariiprevederilor legale cu privire la 
impozitul pe spectacole, constatarea contraventiilorsi aplicarea 
sanctiunilor se fac în conditiile dispozitiilor legale în materie. 

Cap. XII 

Dispozitii finale 

Art. 53 -(1)Sumele dela bugetul de statsi de la bugetele locale 
destinate finantarii programelor sportive de utilitate publica ale 
structurilor sportive de dreptprivat suntaprobate prinlegea bugetara 
anuala si bugetele locale si suntprevazute distinctîn bugetul autoritatilor 
administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, latitlul "Transferuri". (2)În cazulîn care legea anuala abugetului de statsi bugetele locale 
nu aufost aprobate cu cel putin 3zile înainte de expirarea exercitiului 
bugetar, finantarea programelor sportive de utilitate publica ale 
structurilor sportive de dreptprivat, pâna la aprobarea bugetului de stat 
si abugetelor locale, se realizeaza,pe baza de contract, în limita 
creditelorbugetare repartizate ordonatorilor principali de credite, conform 
legii. 
Art. 54 -(1)Prin ordin al ministrului tineretului si sportului se aproba 
programele sportive de utilitate publica, contractul-cadru, criteriile si 
conditiilede finantare a structurilor sportive dedreptprivat. 

(2)Numarul deposturi ce se poate finanta de la bugetulde statpentru 
federatiile sportive nationale, în cadrul programelor sportive de utilitate 
publica, este prevazutîn contractele încheiate între acestea si Ministerul 
Tineretului si Sportului. 
Art. 55 -(1)Propunerea federatiei sportive nationale privind conditiile 
de practicare aprofesionismului în ramura desport respectiva se face în 
conformitate cu statutul siregulamentele federatiei internationale la care 
aceasta este afiliata si vizeaza, dupa caz: 

a) cerinteleobtinerii licentei de sportiv profesionist; 
b) cerinteleobtinerii licentei de club profesionist; 
c) modulde organizare a competitiei profesioniste. 
(2)Sportul profesionistpoate fi practicatîn cluburi sportive,indiferent 
de forma lor de organizare, cu respectarea prevederilor statutare ale 
federatiilor sportive nationaleîn acestdomeniu. 
Art. 56 -Cluburile sportive existente se pottransforma în societati 
comerciale sportive pe actiuniîn baza hotarâriiadunarii generale, cu 
avizul federatiei sportive nationale si cu respectarea dispozitiilor legale în 
materie. 

Art. 57 -(1)Ligile profesioniste suntpersoane juridice de drept privat 
fara scoplucrativ, autonome. 

(2)Statutele si regulamenteleligilor profesioniste se aproba de 
adunarile generale si se avizeazaîn mod obligatoriudefederatiile 
sportive nationale si de MinisterulTineretului si Sportului. 
Art. 58 -(1)Federatiile sportive nationale suntobligate ca pâna la data 
de 30ianuarie afiecarui an satransmita Ministerului Tineretuluisi 
Sportului rapoarte pentru anulprecedent, care cuprind,în principal, date 
referitoare laactivitatea sportiva, modul de îndeplinire a obiectivelor side 
realizare aobligatiilor asumate în contractul încheiat cu ministerul. 

(2)De asemenea, dupa caz, lainformatiile mentionate la alin. (1) se 
vor adauga si date referitoare la: 
a) modificari survenite la statutele si regulamentele organismelor 
internationale la care sunt afiliate; 


b) activitatea reprezentantilor României alesi în organismele 
internationale. 
Art. 59 -(1)Ministerul Tineretului si Sportului si directiile pentru tineret 
si sportjudetene si a municipiului Bucuresti vor asiguraînregistrarea si 
aducerea la zi aevidentei structurilor sportive,pe suportde hârtie si 
electronic. 

(2)MinisterulTineretului si Sportului va lua masuri pentru dotarea cu 
mijloacele tehnice necesare informatizarii sistemului de evidenta a 
structurilor sportive. 
Art. 60 -Ordinele cu caracter normativ emise de ministrul tineretului si 
sportuluiîn aplicarea prezentului regulament se publicaîn Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

Art. 61 -Anexele nr. 1-6 fac parte integrantadin prezentul 
regulament. 

Anexa Nr. 1 

la regulament 

REGISTRUL SPORTIV 

TitlulI 

Subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridica 

PARTEAI -A-CLUBURI SPORTIVE 

Sectiunea I A1 

Cluburi sportive persoane juridice de drept public 

1. Numarul de identificare 
2. Numarul si data înscrieriiîn Registrul special al persoanelor juridice, 
tinutla instantele judecatoresti 
3. Numarul si data înscrierii actului de dispozitie princare s-a înfiintat 
4. Denumirea 
5. Sediul: 
-judetul; 
-localitatea; 
-adresa; 
-telefon; 
-fax; 
-e-mail (URL). 
6. Durata defunctionare 
7. Patrimoniulinitial 
8. Scopul 


9. Obiectivele 
10.Reprezentantul legal 
11.Certificatul de identitate sportiva: 
-numarul; 
-data emiterii. 
12.Mentiuni cu privire la afilierea la o federatie sportiva nationala: 
-denumirea federatiei sportive nationale; 
-sediulfederatiei sportive nationale; 
-radierea. 
13.Modificariale actelordedispozitie prin care s-a înfiintat 
14.Mentiuni cu privire la reorganizare 
15.Alte mentiuni. 
Sectiunea aII-a A2 
Cluburi sportive persoane juridice de drept privatfara scop lucrativ 

1. Numarul de identificare 
2. Numarul si data înscrieriiîn Registrul special al persoanelor juridice, 
tinutla instantele judecatoresti 
3. Numarul si data înscrieriiîn Registrul national,tinutla Ministerul 
Justitiei 
4. Numarul dosarului de lainstanta judecatoreasca care a admis 
dobândirea personalitatii juridice: 
-numarul si data hotarâriijudecatoresti definitive si irevocabile de 
acordare apersonalitatii juridice. 

5. Denumirea 
6. Sediul: 
-judetul; 
-localitatea: 
-adresa; 
-telefon; 
-fax; 
-e-mail (URL). 
7. Durata defunctionare 
8. Patrimoniulinitial 
9. Asociatii -membrii 
10.Scopul 
11.Obiectivele 
12.Consiliul director -componenta nominala 
13.Organul de control -componenta nominala 
14.Reprezentantul legal 
15.Certificatul de identitate sportiva: 
-numarul; 


-data emiterii. 

16.Mentiuni cu privire la afilierea la federatia/federatiile 
sportiva/sportive nationala/nationale, dupa caz: 
-denumirea federatiei sportive nationale; 
-sediulfederatiei sportive nationale; 
-radierea. 

17.Mentiuni cu privire la afilierea la alte organizatii sportive: 
-denumirea organizatiei sportive; 
-sediulorganizatiei sportive; 
-radierea. 
18.Mentiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publica: 
-recunoasterea:Hotarârea Guvernului nr. ../...., publicata în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr..... din ............ 
-retragerea:Hotarârea Guvernului nr. ..../......, publicata în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr..... din ............. 

19.Modificariale actelorde constituire: 
-numarul si data înscrierii în Registrul special alpersoanelor juridice, 
tinutla instantele judecatoresti; 

-temeiul modificarii; 

-obiectul modificarii; 

-numarul dosarului dela instanta judecatoreasca care a admis 

modificarea; 
-numarul si data hotarâriijudecatoresti definitive si irevocabile prin 
care s-a admis modificarea. 

20.Mentiuni cu privire la reorganizare 
21.Mentiuni cu privire la dizolvare 
22.Alte mentiuni 
23.Data radierii. 
Sectiunea aIII-a A3 
Cluburi sportive societati comerciale sportive pe actiuni 

1. Numarul de identificare 
2. Numarul si data înscrieriiîn Registrul comertului 
3. Numarul si data Monitorului Oficial al României în care s-a facut 
publicarea 
4. Denumirea 
5. Sediul: 
-judetul; 
-localitatea; 
-adresa; 
-telefon; 
-fax; 


-e-mail (URL). 

6. Durata defunctionare 
7. Capitalul social si structura actionariatului 
8. Actionarii: 
-numele/denumirea; 
-domiciliul/sediul. 
9. Scopul 
10.Obiectivele 
11.Consiliul de administratie -componenta nominala 
12.Organul de control -componenta nominala 
13.Reprezentantul legal 
14.Certificatul de identitate sportiva: 
-numarul; 
-data emiterii. 
15.Mentiuni cu privire la afilierea la federatia sportiva nationala: 
-denumirea federatiei sportive nationale; 
-sediulfederatiei sportive nationale; 
-radierea. 
16.Mentiuni cu privire la afilierea la alte organizatii sportive: 
-denumirea organizatiei sportive; 
-sediulorganizatiei sportive; 
-radierea. 
17.Modificariale actelorde constituire: 
-data înscrierii modificarii în Registrul comertului; 
-temeiul modificarii; 
-obiectul modificarii. 
18.Mentiuni cu privire la reorganizare 
19.Mentiuni cu privire la dizolvare 
20.Alte mentiuni 
21.Data radierii. 
PARTEA aII-a -B -ASOCIATIISPORTIVEJUDETENE SI ALE 
MUNICIPIULUIBUCURESTI, PE RAMURA DE SPORT 

1. Numarul de identificare 
2. Numarul si data înscrieriiîn Registrul special al persoanelor juridice, 
tinutla instantele judecatoresti 
3. Numarul si data înscrieriiîn Registrul national,tinutla Ministerul 
Justitiei 
4. Numarul dosarului de lainstanta judecatoreasca care a admis 
dobândirea personalitatii juridice: 
-numarul si data hotarâriijudecatoresti definitive si irevocabile de 
acordare apersonalitatii juridice. 5. Denumirea 
6. Sediul: 
-judetul; 
-localitatea; 
-adresa; 
-telefon; 
-fax; 
-e-mail (URL). 
7. Durata defunctionare 
8. Scopul 
9. Obiectivele 
10.Patrimoniulinitial 
11.Asociatii -membri 
12.Consiliul director -componenta nominala 
13.Organul de control -componenta nominala 
14.Reprezentantul legal 
15.Certificatul de identitate sportiva: 
-numarul; 
-data emiterii. 
16.Mentiuni cu privire la afilierea la federatia sportiva nationala: 
-denumirea federatiei sportive nationale; 
-sediulfederatiei sportive nationale; 
-radierea. 
17.Mentiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publica: 
-recunoasterea:Hotarârea Guvernului nr. ../..., publicata în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. ..... din ........ 
-retragerea:Hotarârea Guvernului nr. ../...., publicata în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. ..... din ...... 

18.Modificariale actelorde constituire: 
-numarul si data înscrierii în Registrul special alpersoanelor juridice, 
tinutla instantele judecatoresti; 

-temeiul modificarii; 

-obiectul modificarii; 

-numarul dosarului dela instanta judecatoreascaîn care s-a admis 

modificarea; 
-numarul si data hotarâriijudecatoresti definitive si irevocabile prin 
care s-a admis modificarea. 

19.Mentiuni cu privire la reorganizare 
20.Mentiuni cu privire la dizolvare 
21.Alte mentiuni 
22.Data radierii. 
PARTEA aIII-a -C -FEDERATIISPORTIVE NATIONALE 1. Numarul de identificare 
2. Numarul si data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, 
tinutla instantele judecatoresti. 
3. Numarul si data înscrieriiîn Registrul national,tinutla Ministerul 
Justitiei. 
4. Numarul dosarului de lainstanta judecatoreasca care a admis 
dobândirea personalitatii juridice: 
-numarul si data hotarâriijudecatoresti definitive si irevocabile de 
acordare apersonalitatii juridice. 

5. Denumirea 
6. Sediul: 
-judetul; 
-localitatea; 
-adresa; 
-telefon; 
-fax; 
-e-mail (URL). 
7. Durata defunctionare 
8. Patrimoniulinitial 
9. Structurile sportive membre: 
-numele/denumirea; 
-domiciliul/sediul; 
-numarul de identificare; 
-Certificatul de identitate sportiva -numarulsi data emiterii. 
10.Scopul 
11.Obiectivele 
12.Consiliul director -componenta nominala 
13.Organul de control -componenta nominala 
14.Reprezentantul legal 
15.Certificatul de identitate sportiva: 
-numarul; 
-data emiterii. 
16.Mentiuni cu privire la afilierea la federatia sportivainternationala: 
-denumirea federatiei sportive internationale; 
-sediulfederatiei sportive internationale; 
-radierea. 
17.Mentiuni cu privire la afilierea la alte organizatii internationale: 
-denumirea organizatiei; 
-sediulorganizatiei; 
-radierea. 
18.Mentiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publica: 


-Legea nr. ..../...., publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. ... din.... 

19.Modificariale actelorde constituire: 
-numarul si data înscrierii în Registrul special alpersoanelor juridice, 
tinutla instantele judecatoresti; 

-temeiul modificarii; 

-obiectul modificarii; 

-numarul dosarului dela instanta judecatoreascaîn care s-a admis 

modificarea; 
-numarul si data hotarâriijudecatoresti definitive si irevocabile prin 
care s-a admis modificarea. 

20.Mentiuni cu privire la reorganizare 
21.Mentiuni cu privire la dizolvare 
23.Alte mentiuni 
24.Data radierii. 
PARTEA aIV-a -D -LIGI PROFESIONISTE 

1. Numarul de identificare 
2. Numarul si data înscrieriiîn Registrul special al persoanelor juridice, 
tinutla instantele judecatoresti. 
3. Numarul si data înscrieriiîn Registrul national,tinutla Ministerul 
Justitiei 
4. Numarul dosarului de lainstanta judecatoreasca care a admis 
dobândirea personalitatii juridice: 
-numarul si data hotarâriijudecatoresti definitive si irevocabile de 
acordare apersonalitatii juridice. 

5. Denumirea 
6. Sediul: 
-judetul; 
-localitatea; 
-adresa; 
-telefon; 
-fax; 
-e-mail (URL). 
7. Durata defunctionare 
8. Patrimoniulinitial 
9. Asociatii -membrii: 
-numele/denumirea; 
-domiciliul/sediul; 
-numarul de identificare; 
-Certificatul de identitate sportiva -numarulsi data emiterii. 
10.Scopul 


11.Obiective 
12.Consiliul director/administratie -componenta nominala 
13.Organul de control -componenta nominala 
14.Reprezentantul legal 
15.Certificatul de identitate sportiva: 
-numarul; 
-data emiterii. 
16.Modificariale actelorde constituire: 
-numarul si data înscrierii în Registrul special alpersoanelor juridice, 
tinutla instantele judecatoresti; 

-temeiul modificarii; 

-obiectul modificarii; 

-numarul dosarului dela instanta judecatoreascaîn care s-a admis 

modificarea; 
-numarul si data hotarâriijudecatoresti definitive si irevocabile prin 
care s-a admis modificarea. 

17.Mentiuni cu privire la reorganizare 
18.Mentiuni cu privire la dizolvare 
19.Alte mentiuni 
20.Data radierii. 
PARTEA aV-a -E -ORGANIZATIISPORTIVENATIONALESI 
COMITETUL OLIMPIC ROMÂN 

1. Numarul de identificare 
2. Numarul si data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, 
tinutla instantele judecatoresti 
3. Numarul si data înscrieriiîn Registrul national,tinutla Ministerul 
Justitiei 
4. Numarul dosarului de lainstanta judecatoreasca care a admis 
dobândirea personalitatii juridice: 
-numarul si data hotarâriijudecatoresti definitive si irevocabile de 
acordare apersonalitatii juridice. 

5. Denumirea 
6. Sediul: 
-judetul; 
-localitatea; 
-adresa; 
-telefon; 
-fax; 
-e-mail (URL). 
7. Durata defunctionare 
8. Patrimoniulinitial 


9. Asociatii -membrii: 
-numele/denumirea; 
-domiciliul/sediul; 
-numarul de identificare; 
-Certificatul de identitate sportiva -numarulsi data emiterii. 
10.Scopul 
11. Obiectivele 
12.Consiliul director -componenta nominala 
13.Organul de control -componenta nominala 
14.Reprezentantul legal 
15.Certificatul de identitate sportiva: 
-numarul; 
-data emiterii. 
16.Mentiuni cu privire la afilierea la alte organizatii internationale: 
-denumirea organizatiei; 
-sediulorganizatiei; 
-radierea. 
17.Modificariale actelorde constituire: 
-numarul si data înscrierii în Registrul special alpersoanelor juridice, 
tinutla instantele judecatoresti; 

-temeiul modificarii; 

-obiectul modificarii; 

-numarul dosarului dela instanta judecatoreascaîn care s-a admis 

modificarea; 
-numarul si data hotarâriijudecatoresti definitive si irevocabile prin 
care s-a admis modificarea. 

18.Mentiuni cu privire la reorganizare 
19.Mentiuni cu privire la dizolvare 
20.Alte mentiuni 
21.Data radierii. 
PARTEA aVI-a -F -STRUCTURILE SPORTIVE FARA 
PERSONALITATEJURIDICA 

1. Numarul de identificare 
2. Denumirea 
3. Ramura desport 
4. Certificatuldeidentitate sportiva: 
-numarul; 
-data emiterii. 
TitlulII 
Subregistrul structurilor sportive fara personalitate juridica 1. Numarul de identificare 
2. Numarul si data autentificarii contractului de societate 
3. Denumirea 
4. Sediul: 
-judetul; 
-localitatea; 
-adresa; 
-telefon; 
-fax; 
-e-mail (URL). 
5. Durata defunctionare 
6. Aporturile 
7. Ramurile de sport 
8. Asociatii: 
-numele/denumirea; 
-domiciliul/sediul. 
9. Scopul 
10.Obiectivele 
11.Certificatul de identitate sportiva: 
-numarul; 
-data emiterii. 
12.Mentiuni cu privire la calitatea demembru alasociatiei judetene pe 
ramurade sport 
13.Modificariale actelorde constituire: 
-temeiul modificarii; 
-obiectul modificarii. 
14.Alte mentiuni. 
Anexa Nr. 2 
la regulament 

MINISTERUL 

Registrul special nr. .......... 
TINERETULUISI 
SPORTULUI 

Certificat deidentitate sportiva 

1. Denumirea structurii sportive 
......................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

2. Sediul structurii sportive 
31 ................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... 

3. Durata defunctionare 
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

4. Numarul de identificare din Registrul sportiv si data 
........................................................................................ 
....................................................................................................................................... 

5. Mentiuni 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

6. Semnatura si stampila 
................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

7. Data eliberarii 
....................................................................................................................................... 
Eliberatîn baza art. 21alin. (3) si a art. 24alin. (1) din Legea educatieifizice si sport 

Anexa Nr. 3 

la regulament 

CERERE 
de înregistrare în Registrul sportiv 

1. Persoana care reprezinta structura sportiva: 
numele 
....................................................................................................................................... 
domiciliul 
....................................................................................................................................... 

2. Asociatii,fondatorii, membrii sau,dupa caz, persoanele juridice care constituie s 
numele/denumirea 
....................................................................................................................................... 
domiciliul/sediul 
....................................................................................................................................... 

3. Denumirea structurii sportive: 
....................................................................................................................................... 

32 4. Sediul: 
judetul 
....................................................................................................................................... 
localitatea 
....................................................................................................................................... 
adresa 
....................................................................................................................................... 
telefon/fax 
....................................................................................................................................... 
e-mail (URL) 
....................................................................................................................................... 

5. Patrimoniul initial/capitalul social initial/aportul asociatilor 
....................................................................................................................................... 

6. Certificatul deînmatriculare în Registrul comertului, în cazul structurilor sportive, 
comerciale sportive pe actiuni(numarul si data emiterii): 
....................................................................................................................................... 

7. Certificatul deînscriere în Registrul national,în cazul structurilor sportive, persoa 
scop patrimonial(numarul si data emiterii): 
..................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

8. Actelede constituire autentificate de ........................... sub nr. ........ din data de . 
9. Temeiul juridic al cererii (în baza prevederilorLegiieducatiei fizice si sportului nr 
.......................... 
10.Ramurile de sport practicate: 
..................................................................................................................... 
11.Înscrisuridoveditoare: 
-copie legalizata de pehotarârea judecatoreasca definitiva siirevocabila de aco 
personalitatiijuridice,în cazul structurilor sportive cu personalitate juridica; 
-contractul de societate, autentificat, în cazul structurilor sportive farapersonalit 

-copie legalizata de peCertificatul deînregistrare astructurilor sportive, persoane 
patrimonial, în Registrul national; 
-copie legalizata de peCertificatul deînmatriculare în Registrul comertului,în caz 
sportive societati comerciale sportive pe actiuni; 
-copiide pe actuldedispozitieal organuluiadministratiei publice centrale sau lo 
functioneaza, inclusiv depe regulamentul propriude organizare si functionare si depe 
care sa stabileasca, pe lânga activitatea de învatamânt, si activitati de selectie, prega 
sistemul competitional national, în cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept 

-dovada sediului. 
12.Data ..................... 
.................................. 
33 (semnatura si stampila) 

Anexa Nr. 4 

la regulament 

CERERE 
de înregistrare în Registrul sportiv a modificarilor actelor de constituire 

1. Persoana împuternicita sa efectueze procedura: 
numele 
....................................................................................................................................... 
domiciliul 
....................................................................................................................................... 

2. Asociatii,fondatorii, membrii sau,dupa caz, persoanele juridice care constituie s 
numele/denumirea 
....................................................................................................................................... 
domiciliul/sediul 
....................................................................................................................................... 

3. Denumirea structurii sportive: 
....................................................................................................................................... 

4. Sediul: 
judetul 
....................................................................................................................................... 
localitatea 
....................................................................................................................................... 
adresa 
....................................................................................................................................... 
telefon/fax 
....................................................................................................................................... 
e-mail (URL) 
....................................................................................................................................... 

5. Modificarea se refera la: 
....................................................................................................................................... 

6. Actuladitional autentificat de ................................ sub nr........... din ................... 
7. Hotarârea judecatoreascadefinitiva si irevocabilaprin care s-a autorizat modificar 
constitutive, în cazul structurilor sportive cu personalitate juridica: 
....................................................................................................................................... 

8. Temeiul juridic al cererii (în baza prevederilorLegiieducatiei fizice si sportului nr 
......................... 
9. Ramurile de sport nou-înfiintate sau desfiintate: ................................. 
34 10.Înscrisuridoveditoare: 
-copie legalizata de pehotarârea judecatoreasca definitiva siirevocabila de aco 
personalitatiijuridice,în cazul structurilor sportive cu personalitate juridica; 
-contractul de societate, autentificat, în cazul structurilor sportive farapersonalit 
-copie legalizata de peCertificatul deînregistrare astructurilor sportive persoan 

patrimonialîn Registrul national; 
-copie legalizata de peCertificatul deînmatriculare în Registrul comertului,în caz 
sportive societati comerciale sportive pe actiuni; 

-copiide pe actuldedispozitieal organuluiadministratiei publice centrale sau lo 
functioneaza, inclusiv depe regulamentul propriude organizare si functionare si depe 
care sa stabileasca, pelânga activitatea de învatamânt, si activitati de selectie, prega 
sistemul competitional national, în cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept 

-dovada sediului; 
-dovada patrimoniului. 
11.Data ...................... 
.................................. 
(semnatura si stampila) 
Anexa Nr. 5 

la regulament 

CERERE 
de acordare aavizului si autorizarii functionarii structurilor sportive 

1. Persoana împuternicita sa efectueze procedura: 
numele 
....................................................................................................................................... 
domiciliul 
....................................................................................................................................... 

2. Asociatii,fondatorii sau, dupa caz, persoanele juridice care constituie structura s 
numele/denumirea 
...................................................................................................................................... 
domiciliul/sediul 
....................................................................................................................................... 

3. Denumirea structurii sportive: 
....................................................................................................................................... 

4. Sediul: 
judetul 
....................................................................................................................................... 
localitatea 
....................................................................................................................................... 
adresa 

35 ....................................................................................................................................... 
telefon/fax 
....................................................................................................................................... 
e-mail (URL) 
....................................................................................................................................... 
telefon/fax 
....................................................................................................................................... 
e-mail (URL) 
....................................................................................................................................... 

5. Patrimoniul initial/capitalul social initial/aportul asociatilor: 
....................................................................................................................................... 

6. Actelede constituire autentificate de ............ sub nr....... din ........... 
7. Temeiul juridic al cererii (în baza prevederilorLegiieducatiei fizice si sportului nr 
....................................................................................................................................... 

8. Ramurile de sportpracticate: 
....................................................................................................................................... 

9. Înscrisuri doveditoare: 
-copiilegalizate de pe actele deconstituire,în cazul structurilor sportive cu pers 
-contractul de societate, autentificat, în cazul structurilor sportive farapersonalit 
-copiide pe actuldedispozitieal organuluiadministratiei publice centrale sau lo 
caruiafunctioneaza, inclusiv deperegulamentulpropriude organizare si functionare 
dispozitie care sa stabileasca,pe lânga activitatea deînvatamânt, si activitati de sele 
participarela sistemul competitional national, în cazul cluburilor sportive persoane jur 
public; 

-dovada sediului; 
-dovada patrimoniului. 
10.Data ................... 
................................. 
(semnatura si stampila) 
Anexa Nr. 6 

la regulament 

CERERE 
pentru acordarea rentei viagere 

Subsemnatul/Subsemnata .................................., nascut/nascuta la 
data de ............... în localitatea ........................., domiciliat/domiciliataîn 
..................................., str. .............. nr. ...., bl...., sc. ..., ap...., judetul 
(sectorul) ......................, telefon ..........., având cetatenia româna, act de 
identitate ......... seria ... nr. ....., pasaport seria ... nr. ...... (pentru 
persoanele stabilite în strainatate care detin cetatenia româna), solicit sa 
aprobatiplata rentei viagere cuvenite în conformitate cu prevederile art. 

36 64 din Legeaeducatieifizice si sportului nr. 69/2000 pentru rezultatele 
obtinute în activitatea sportiva, astfel: 

-medalie de ............................. la JocurileOlimpice/Campionatele 

Mondiale/Campionatele Europene dela ......................., din anul ........, în 

proba olimpicade .......................; 

-medalie de............................. la JocurileOlimpice/Campionatele 

Mondiale/Campionatele Europene dela ......................., din anul ........, în 

proba olimpicade .......................; 

-medalie de............................. la JocurileOlimpice/Campionatele 

Mondiale/Campionatele Europene dela ......................., din anul ........, în 

proba olimpicade ...................... . 

Mentionez ca m-am retras dinactivitatea sportiva competitionala 
oficiala în anul ..... . 

Solicit ca plata drepturilor ce mi se cuvin sa se efectueze:în 

numerar/prin mandat postalla adresa sus-mentionata/prin viramentîn 

contul curent personal nr.*) .......... deschis laBanca 

..................................... . 

Maoblig ca în cazul revenirii în activitatea competitionala saaduc la 

cunostinta acestfapt MinisteruluiTineretuluisiSportului,în scris, în 

termen de cel mult7 zile dela reluarea activitatii. 

Maoblig ca în cazul renuntarii sau retragerii cetateniei române sa 

aducla cunostinta acest faptMinisterului Tineretului si Sportului, în scris, 

în termen de7 zile de la aceasta. 

Anexez copie xerox de pe actul deidentitate (pasaport/buletinde 

identitate/certificatde nastere) prin care dovedesc calitatea de cetatean 

român. 

........................ ................... 
(localitatea,data) (semnatura) 

Domnului ministru al tineretului si sportului 

*)Se bareaza situatiile care nu corespund.