STATUTUL

CLUBULUI SPORTIV DAN-AIKIDOCAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE


Art.1 Clubul Sporiv DAN-AIKIDO este o structura sportiva, persoana juridica de drept privat, autonoma, neguvernamentala, apolitica, fara scop lucrativ si functioneaza in baza Statutului propriu, a Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 si a Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.


CAPITOLUL II – ASOCIATII


Art.2 Asociatii Clubului Sportiv DAN-AIKIDO sunt:

 1. IONESCU CORNELIU DAN cu domiciliul in Bucuresti, sector 6, str. Cetatea Histria nr. 6, bloc A4, scara A, ap. 3

 2. FRATILA BOGDAN cu adresa in Bucuresti, sector 6, str. Drumul Taberei nr. 109, bloc A7, scara D, etaj 4, ap. 60

 3. VASILACHE LAURENTIU cu domiciliul in Bucuresti, sector 6, Bdul. Uverturii nr. 16, bloc A2, scara 3, etaj 3, ap.77.

 4. TERTISCO ALEXANDRU cu domiciliul in Bucuresti, sector 2, str. Lirei, nr. 2, ap. 8.

 5. VASILESCU ALEXANDRA cu domiciliul in Bucuresti, sector 1, str. Stirbei Voda nr. 87 A, etaj 2, ap. 4

 6. DINU COSTICA cu domiciliul in Bucuresti, sector 6, str. Grintiesului nr. 2, bloc P31, scara 5, ap. 61, parter

7. POPESCU RUXANDRA cu domiciliul in Bucuresti, sector 5, str. Dunavat nr.9, bl.57, scara 1, ap.5


CAPITOLUL III – EXPRIMAREA VOINTEI DE ASOCIERE


Art.3 Asociatii hotarasc asocierea lor in cadrul Clubului Sportiv DAN-AIKIDO, structura sportiva fara scop lucrativ, conform Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 si a Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.


CAPITOLUL IV – SCOP SI OBIECTIVE


Art.4 Scopul Clubului Sportiv DAN-AIKIDO este de a organiza si desfasura activitatea sportiva prin intermediul sectiilor sale pentru cresterea starii de sanatate a membrilor sai.


CAPITOLUL V – DENUMIREA CLUBULUI


Art.5 Denumirea clubului este “CLUBUL SPORTIV DAN-AIKIDO”, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii eliberata de catre Ministerul Justitiei cu nr. 11649 din data de 25.03.2002.

Art.6 Clubul Sportiv DAN-AIKIDO are insemne proprii.

CAPITOLUL VI – SEDIUL CLUBULUI


Art.7 Sediul Clubului Sportiv DAN-AIKIDO este in Bucuresti, sector 1, str. Mendeleev nr. 28-30 si poate fi schimbat prin hotararea Adunarii Generale sau a Consiliului director.


CAPITOLUL VII – DURATA DE FUNCTIONARE


Art.8 Durata de functionare a Clubului Sportiv DAN-AIKIDO este nelimitata.


CAPITOLUL VIII – PATRIMONIUL CLUBULUI


Art.9 Patrimoniul initial al Clubului Sportiv DAN-AIKIDO, este de 4.000.000 lei, depusi in contul acestuia deschis la B.C.R.


Art.10 Patrimoniul Clubului Sportiv DAN-AIKIDO poate fi modificat prin hotararea Adunarii Generale sau a Consiliului director.


CAPITOLUL IX – ATRIBUTIILE CLUBULUI


Art.11 Clubul Sportiv DAN-AIKIDO organizeza activitatea sportiva prin intermediul sectiilor sale. In realizarea obiectivului sau de activitate, Clubul sportiv DAN-AIKIDO exercita urmatoarele atributii principale:

 1. organizeaza, conduce si controleza activitatea sportiva in cadrul sectiilor sale;

 2. organizeaza competitiile interne si participa la competitiile nationale si internationale;

 3. exercita puterea disciplinara potrivit statutului si regulamentelor proprii;

 4. colaboreaza cu federatiile de specialitate pentru formarea, si perfectionarea specialistilor;

 5. ia masuri de prevenire si control al folosirii substantelor interzise;

 6. ia masuri de prevenirea si combaterea violentei, si de promovarea spiritului de fair-play;

 7. asigura participarea in organismele nationale si internationale la solicitarea federatiei;

 8. promoveaza sportului de masa si de performanta, intr-un sistem organizat;

 9. asigura adminstrarea bunurilor propri conform scopului pentru care au fost destinate;

 10. colaboreaza cu federatiile de specialitate si cu alte organizatii romane ori straine;

 11. indruma, controleaza si acorda sprijin metodic, tehnic si organizatoric sectiilor sale;

 12. repartizeaza bugetul propriu pentru desfasurarea activitatilor specifice;

 13. aplica criteriile de acordare si acorda distinctiile si titlurile sportive specifice;

 14. stabileste sistemul de sanctiuni disciplinare in activitatea sportiva proprie;

 15. utilizeaza aparatura, materiale de antrenament si alte instalatii specifice;

 16. solutioneaza litigiile dintre membrii clubului;

 17. autorizeaza participarea sportivilor la orice competitie nationala sau internationala.

 18. aplica normele privind, legitimarea, transferul sportivilor, vizele anuale;


CAPITOLUL X – DOBINDIREA SI PIERDEREA CALITATII DE ASOCIAT


Art.12 Dobandirea calitatii de asociat de realizeaza prin cerere scrisa adresata Presedintelui clubului si se aproba de Adunarea Generala.


Art.13 Pierderea calitatii de asociat se realizeaza in urmatoarele cazuri:

 1. Prin cerere adresata Presedintelui clubului;

 2. Deces;

 3. Prin hotararea Adunarii Generale la propunerea motivata a Presedintelui Clubului;

 4. Dizolvarea clubului;

 5. Prin prevederile legii.


CAPITOLUL XI – DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR


Art.14 Asociatii Clubului Sportiv DAN-AIKIDO au urmatoarele drepturi:

 1. de a participa la Adunarea Generala cu drept de vot

 2. de a ocupa orice functie, de a fi alesi sau desemnati in organele de conducere si in comisii;

 3. de a face propuneri de modificare sau completare a normelor si regulamentelor clubului;

 4. de a se adresa organelor clubului pentru rezolvarea problemelor specifice activitatii;

 5. de a primi distinctii, premieri, titluri onorifice care sunt de competenta clubului;

 6. sa foloseasca in orice manifestare sportiva insemnele de reprezentare ale clubului;

 7. celelalte drepturi prevazute de lege.


Art.15 Asociatii Clubului Sportiv DAN-AIKIDO au urmatoarle obligatii:

 1. sa-si desfasoare activitatea in conformitate cu Statutul, Regulamentele si hotaririle organelor de conducere ale clubului;

 2. sa participe la sedintele Adunarii Generale cind sunt convocati.

 3. sa-si indeplineasca obligatiilor ce le revin ca membri in cadrul clubului;

 4. sa permita si sa sprijine controlul dispus de organele executive ale clubului;

 5. sa respecte si sa apere imaginea si prestigiul clubului;

 6. sa actioneze impotriva oricaror manifestari de violenta in sport;

 7. celelalte obligatii prevazute de lege.


CAPITOPLUL XII – RESURSE PATRIMONIALE


Art.16 Veniturile clubului - provin din:

 1. cotizatiile si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;

 2. taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;

 3. donatiile, sumele sau bunurile primite prin sponsorizare;

 4. dobinzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor;

 5. veniturile obtinute din reclama si publicitate, cu exceptia celor realizate prin unitatile specializate in acest domeniu;

 6. veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;

 7. veniturile obtinute din valorificarea bunurilor proprii;

 8. veniturile obtinute din vize taxe si penalitati sportive;

 9. indemnizatiile obtinute din participarea la demonstratiile sportive;

 10. alte surse legale.


CAPITOLUL XIII – ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL


Art.17 Organul de conducere al Clubului Sportiv DAN-AIKIDO este Adunarea Generala.


Art.18 ADUNAREA GENERALA este autoritatea suprema.


Art.19 Adunarea Generala poate fi:

 1. de alegeri;

 2. ordinara;

 3. extraordinara.


Art.20 Adunarea Generala de alegeri are loc la 4 ani si se convoaca de catre Consiliul director cu 30 de zile inaintea datei stabilite.


Art.21 Adunarea Generala ordinara se convoaca anual de catre Consiliul director, cu cel putin 30 zile inaintea datei stabilite.


Art.22 Adunarea Generala extraordinara se convoaca de catre Consiliul director cu 30 zile inaintea date stabilite, in urmatoarele conditii:


 1. daca este ceruta in scris de majoritatea simpla a membrilor Consiliului director;

 2. ca urmare a unei motiuni de neincredere in activitatea Consiliului director, semnata de majoritatea asociatilor.


Art.23 Odata cu convocarea Adunarii Generale se comunica si ordinea de zi.


Art.24 Secretariatul Adunarii Generale va redacta procesul verbal:


Art.25 Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii pentru toti asociatii si membrii clubului.


Art.26 Adunarea Generala este statuara in prezenta a 2/3 din numarul delegatior cu drept de vot. In cazul in care nu se intruneste numarul necesar, se va convoca o noua adunare in termen de 15 zile, care se va desfasura indiferent de numarul membrilor prezenti.


Art.27 Alegerile pentru Consiliul director se desfasoara pe functii, prin vot deschis sau vot secret. Modul de vot va fi hotarit de Adunarea Generala.


Art.28 Un candidat este declarat ales, daca intruneste majoritatea simpla a voturilor celor prezenti. In situatia in care un candidat nu a intrunit majoritatea voturilor, vor fi declarati alesi candidatii in ordinea descrescatoare de voturi pana la completarea numarului Consiliului Director;


Art.29 In cazul in care in perioada dintre doua Adunari Generale de alegeri, Consiliul director se descompleteaza, Adunarea Generala poate aproba completarea functiilor vacante.


Art.30 Adunarea Generala este condusa de catre presedinte sau, in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedinti ori de secretarul general.

Adunarea generala are urmatoarele atributii:

 1. adopta Statutul Clubului si modificarile ulterioare;

 2. aproba strategia dezvoltarii sportive si planurile de dezvoltare;

 3. analizeaza activitatea clubului;

 4. aproba executia bugetara pe anul in curs si proiectul de buget;

 5. aproba sistemul competitional propriu, participarea la cel national si international si regulamentele clubului;

 6. alege si revoca membrii Consiliului director ;

 7. alege si revoca Comisia de cenzori;

 8. aproba orice alte masuri necesare indeplinirii scopurilor clubului;

 9. aproba infiintarea Comisiilor clubului;

 10. aproba la propunerea Consiliului director, membrii de onoare;

 11. hotaraste modificarea Statutului, sediului, precum si dizolvarea sau lichidarea Clubului.

 12. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, Statut sau regulamentele clubului.


Art.31 Organul de administrare al Clubului Sportiv DAN-AIKIDO este Consiliul Director


Art.32 CONSILIUL DIRECTOR - In perioanda dintre doua Adunari Generale, activitatea clubului este condusa de catre Consiliul director. Acesta este format din 3-21 de membri, cu urmatoarea structura: presedinte, vicepresedinti, secretar general, director tehnic, trezorier si membri.


Art.33 Consiliul director se intruneste o data pe luna sau de cate ori este nevoie. Sedinta Consiliului director este statutara daca sunt prezenti majoritatea simpla a membrilor iar hotararile se iau cu majoritate simpla.


Art.34 La fiecare sedinta se intocmeste un proces verbal in care se inscriu problemele dezbatute si hotararile adoptate, care se semneaza de catre membrii prezenti.


Art.35 Atributiile Consiliului director sunt:

 1. aplica Hotararile Adunarii Generale, si asigura respectarea de catre toti membrii clubului a Statutului Regulamentelor si legii;

 2. aplica planurile de activitate pe termen lung, mediu sau anual;

 3. elaboreaza si aproba Regulamentul intern de organizare a activitatii;

 4. propune Adunarii Generale excluderea membrilor ;

 5. elaboreaza si aproba componenta comisiilor;

 6. elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si asigura executia acestuia;

 7. aproba legitimarea si transferul sportivilor conform regulamentelor;

 8. elaboreaza Calendarului competitional si-l supune aprobarii Adunarii Generale;

 9. intocmeste regulamentele de organizare si desfasurare ale competitiilor;

 10. aproba criteriile de selectie, pregatire si participare in competitii a sportivilor;

 11. aproba componenta loturilor, colectivelor tehnice si delegatiilor;

 12. analizeaza periodic activitatea de pregatire si rezultatele si ia masuri;

 13. aproba afilierea a clubului la federatiile de specialitate;

 14. face propuneri pentru organismele federatiilor de specialitate;

 15. organizeaza, asigura, indruma si controleaza activitatea sectiilor si comisiilor;

 16. aproba anual lista arbitrilor;

 17. aproba cotractele sportivilor si tehnicienii ce activeze in tara sau in strainatate;

 18. solutioneza litigiile dintre membrii clubului;

 19. convoaca Adunarea Generala, aproba ordinea de zi si materialele;

 20. propune acordarea titilurilor sportive si functiilor onorifice;

 21. se preocupa de atragera fondurilor financiare pentru activitatea proprie;

 22. aproba cuantumul taxelor, amenzilor si cotizatilor percepute de club;

 23. analizeaza cazurile le indisciplina si stabileste sanctiuni;

 24. decide in orice problema privind activitatea clubului conform prevederilor Statutului si Regulamentelor clubului, ale federatiei de specialitate si a dispozitiilor legale in materie.

 25. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, Statut si regulamentele proprii;


Art.36 Pot fi membri ai Consiliului director persoane majore, de cetatenie romana, asociati sau membri ai clubului care nu sunt sub incidenta unei pedepse penale.Art.37 PRESEDINTELE - este conducatorul Clubului.

Atributiile sale sunt:

 1. conduce activitea Consiliului director si prezideaza Adunarea Generala;

 2. conduce activitatea clubului intre sedintele Consiliului director;

 3. aplica hotararile Adunarii Generale si Consiliului director;

 4. reprezinta clubul in relatiile cu orice autoritate nationala sau internationala;

 5. stabileste ordinea de zi si documentele care se prezinta in Adunarea Generala;

 6. angajeaza si demite personalul retribuit al clubului;

 7. este ordonator principal de credite.


Art.38 VICEPRESEDINTII au urmatoarele atributii:

 1. preiau unele atributii delegate de catre presedintele clubului;

 2. coordoneaza ativitatea unor Comisii;

 3. coordoneaza activitati ale clubului hotarate de Consiliul director;


Art.39 Vicepresedintii sunt subordonati presedintelui;


Art.40 SECRETARUL GENERAL are urmatoarele atributii:

 1. este ordonator secundar de credite;

 2. organizeaza activitatea clubului pentru aplicarea hotararilor organelor de conducere; asigura respectarea legislatiei, a Statutului si Regulamentelor in intreaga activitate;

 3. asigura materialele care se prezinta in sedintele Consiliului director si Adunarile Generale;

 4. organizeaza si coordoneaza activitatea comisiilor si sectiilor, supune aprobarii Cosiliului director programele si planurile de activitate ale clubului; proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, verifica executia bugetara si urmareste asigurarea materiala a activitatii sportive;

 5. organizeaza actiunile din calendarul intern si national, aproba bugetul pentru fiecare actiune si angajeaza sumele necesare;

 6. organizeaza activitea de control a activitatii structurilor proprii, prezentand in Consiliul director concluzii si propuneri pentru optimizarea acesteia;

 7. organizeaza si conduce activitatea personalului salariat al clubului, face propuneri de promovare, recompense si sanctionare a acestora;

 8. primeste, rezolva si semneaza corespondenta si-l informeaza pe Presedinte si Consiliul director asupra principalelor probleme aparute in derularea activitatii;

 9. aproba necesarul de echipament si mteriale sportive;

 10. reprezinta clubul in ilipsa presedintelui;

 11. realizeaza legatura functionala cu compartimentele de specialitate din cadrul federatiilor;

 12. raspunde operativ la cerintele formulate de presedinte sau Consiliul director, prezinta periodic sinteze asupra activitatii desfasurate;

 13. stabileste fisa postului si sarcinile fiecarui salariat si urmareste indeplinirea atributiilor ;


Art.41 Secretarul General este subordonat presedintelui.


Art.42 DIRECTORUL TEHNIC are urmatoarele atributii:

Este presedintele Comisiei Tehnice si de grade si in aceasta calitate acorda grade, centuri si calitatea de instructor, expert, antrenor sau arbitru conform regulamentului clubului;


Art.43 Directorul tehnic este specialistul cu cel mai inalt mare grad tehnic din cadrul clubului


Art.44 Directorul tehnic este subordonat Consiliului director;

Art.45 Directorul tehnic este coordonatorul tehnic al clubului;


Art.46 TREZORIERUL este numit de presedinte si este subordonat Consiliului director;


Art.47 In Consiliul Director pot intra si alti membri numiti de Adunarea Generala.


Art.48 Organul de control al Clubului Sportiv DAN-AIKIDO este Cenzorul sau Comisia de Cenzori


Art.49 CENZORUL SI COMISIA DE CENZORI – Daca numarul membrilor clubului este mai mare de 100, controlul financiar al clubului este asigurat de Comisia de cenzori, formata din 2 persoane, alese de Adunarea Generala.


Art.50 Regulile de organizare si functionare a Comisiei de cenzori se aproba de Adunarea Generala.


Art.51 Membrii Consiliului director nu pot face parte din Comisia de cenzori.


Art.52 Comisia de cenzori are urmatoarele atributii:

 1. verifica modul in care este administrat patrimoniul clubului;

 2. intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;

 3. participa prin presedintele Comisiei la sedintele Consiliului director;

 4. indeplineste orice alte atributii prevazute in lege, statut sau stabilite de Adunarea Generala;


Art.53 Comisia de cenzori este subordonata Adunarii Generale.


Art.54 Organele de conducere sau administrare ale clubului sunt obligate sa puna la dispozitia cenzorilor documentele necesare indeplinirii atributiilor acestora.


Art.55 Atributiile altor functii se regasesc in Regulamentul clubului.


CAPITOPLUL XIV – SECTII SI COMISII


Art.56. SECTIILE SPORTIVE - sunt structuri functionale ale clubului, prin care se realizeaza in mod efectiv activitatea sportiva in ansamblul ei.

Sectiile clubului se organizeaza pe ramura de sport, domenii sau utilitati

 1. infiintarea unei sectii se face cu aprobarea Consiliului director;

 2. Modul de organizare si functionare al sectiilor, sarcinile, atributiile si raspunderile organelor de conducere ale acestora se vor detalia in Regulamentul clubului.

Art.57 COMISIILE CLUBULUI - sunt organe de lucru consultative, specializate pe principalele domenii de activitate cu putere de decizie limitata, care sprijina activitatea Consiliului director. In cadrul clubului pot functiona cel putin urmatoarele comisii:

 1. Comisia Tehnica – condusa de Directorul Tehnic

 2. Comisia de Apel – condusa de un presedinte


Art.58 Modul de organizare si functionare al comisiilor, numarul lor, numele lor, sarcinile, atributiile si raspunderile acestora se vor detalia in Regulamentul clubului.

CAPITOLUL XV – MEMBRII CLUBULUI

Art.59 Pot fi membri ai clubului sportivi, tehnicieni, antrenori, instructori, arbitri precum si orice alta persoana fizica sau juridica ce solicita acesta calitate si se angajeaza in scris sa respecte statutul si regulamentele clubului. Aprobarea calitatii de membru, drepturile si obligatiile membrilor precum si pierderea calitatii de membru se vor detalia in Regulamentul clubului.

CAPITOLUL XVI - STATUTUL DISCIPLINAR


Art.60 Incalcarea dispozitiilor legale, Statutului si Regulamentelor proprii atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contravantionala sau penala dupa caz.


Art.61 Autoritatea disciplinara in cadrul clubului se exercita numai in limita prevederilor prezentului statut.


Art.62 Autoritatea disciplinara se exercita de catre Adunarea Generala, Consiliul director, Presedinte si alte persoane de conducere si administrare, in limita competentelor si dispozitiilor statutului si regulamentelor clubului.


Art.63 Autoritatea disciplinara se exercita asupra sectiilor, membrilor individuali, personalului de administrare, oficialilor, tehnicienilor, sportivilor si tuturor categoriilor de persoane din structura clubului.


Art.64 Adunarea Generala, Consiliul director, Presedintele sau persoanele cu functii de conducere au calitatea de a investiga si, dupa caz, de a sanctiona, persoanele in culpa.


Art.65 Exercitarea autoritatii disciplinare se realizeaza prin:

a) un sistem coerent de sanctiuni, gradat in functie de gravitatea faptelor;

b) evitarea dublei sanctiuni pentru aceiasi fapta, interdictia de a da sanctiuni pentru fapte savarsite anterior momentului comiterii faptei in cauza;

c) garantarea dreptului la aparare si a cailor de atac.


Art.66 Sanctiunile pot fi:

 1. avertisment;

 2. penalitate (baneasca);

 3. anularea unor rezultate sportive;

 4. suspendarea temporara din activitatea competitionala;

 5. excluderea din club.

 6. excluderea din activitatea sportiva);


Art.67 Recursul la deciziile de sanctionare dispuse de persoanele de conducere sunt adresate Consiliului director, iar cele dispuse de Consiliul director sunt adresate Comisiei de Apel. Deciziile instantelor de recurs sunt definitive si obligatorii.


CAPITOLUL XVII - DIZOLVAREA CLUBULUI


Art.68 Dizolvarea clubului poate interveni in unul din urmatoarele moduri:

a) de drept prin:

 1. imposibilitatea realizariii scopului pentru care a fost costituit daca in termen de 3 luni nu se produce schimbarea acestui scop;

 2. imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau Consiliului director, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an;

 3. reducerea numarului de asociati sub numarul prevazut de lege, daca acesta nu a fost completat timp de 3 luni;

b) prin hotararea judecatoreasca, la cererea oricerei persoane interesate atunci cand:

 1. scopul sau activitatea clubului a devenit ilicita sau contrara ordinii publice, sau realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinei publice;

 2. clubul a devenit insolvabil;

 3. clubul nu a obtinut autorizatiile administrative prealabile desfasurarii activitatii;

c) prin hotararea Adunarii Generale, cu votul a 2/3 din numarul membrilor cu drept de vot.


Art.69 In cazul dizolvarii clubului, bunurile ramase dupa lichidare vor fi transmise unei institutii caritabile sau unui alt club de profil.


CAPITOLUL XVIII - DISPOZITII FINALE


Art.70 Prezentul statut intra in vigore la data aprobarii sale de catre Adunarea Generala.


Art.71 Clubul DAN-AIKIDO detine exclusivitatea asupra:

 1. dreptului imaginii de grup, individuale, statice si in miscare a membrilor sai cand participa la manifestari de orice fel;

 2. drepturilor de folosinta asupra siglei ( emblemei proprii);

 3. drepturilor de reclama, publicitate si televiziune la competitiile pe care le organizeaza sau la care participa;


Art.72 Prevederile prezentului statut se completeaza de drept cu dispozitiile legale in vigoare.


Art.73 Orice modificare a prezentului statut se va opera prin act aditional.CAPITOLUL XIX - SEMNATURILE ASOCIATILOR: 1. IONESCU CORNELIU DAN


 1. FRATILA BOGDAN


 1. VASILACHE LAURENTIU


 1. TERTISCO ALEXANDRU


 1. VASILESCU ALEXANDRA


 1. DINU COSTICA


7. POPESCU RUXANDRA

15.04.2002 STATUTUL CLUBULUI SPORTIV DAN-AIKIDO Pag. 9