STATUTUL FEDERAŢIEI ROMÂNE DE AIKIDO


CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE


Art.1 Federaţia Română de Aikido, denumită în continuare F.R.A, este persoană juridică română de drept privat, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ şi funcţionează în baza Statutului propriu şi a O.G.nr.26/2000.


Art.2 Federaţia Română de Aikido se constituie prin asocierea cluburilor şi secţiilor sportive de Aikido, în scopul organizării unitare a activităţii de practică a Aikido. Structura F.R.A. este departamentală. Departamentele se pot constitui funcţie de stilurile sau şcolile de Aikido prezente în federaţie, sau pentru gestionarea unei anumite activităţi.


Art.3 Prezentul Statut reglementează constituirea, organizarea, conducerea, funcţionarea şi dizolvarea persoanei juridice a F.R.A.

CAPITOLUL II – ASOCIAŢII


Art.4 Asociaţii FEDERATIEI ROMANE DE AIKIDO sunt:


1. CLUBUL SPORTIV DAN AIKIDO cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Mendeleev nr. 28-30, reprezentat de Ionescu Corneliu Dan.


2. CLUBUL SPORTIV DE AIKIDO AIKISHIN, cu sediul în Tecuci, str. Gh. Pătraşcu nr. 58, bl. A2A, ap. 21, jud. Galaţi, reprezentat de Turcu Valentin Luis.


3. CLUBUL SPORTIV AKTIV cu sediul în Bucureşti, sector 1, Aleea Măguricea nr. 2, bl. 4A, ap. 12, sector 1, reprezentat de Frăţilă Bogdan Paul.


4. CLUBUL WBC GALAŢI, cu sediul în Galaţi, str. Anghel Saligny nr. 4, reprezentat de Ungureanu Niculai.


5. CLUBUL SPORTIV DE AIKIDO “AIKIDOKA” GALAŢI cu sediul în Galaţi, str. M.Sadoveanu nr. 6, bl. B1, ap.64, reprezentat de Popazov Mihail.


6. CLUBUL SPORTIV EUROGET cu sediul în Ploieşti, B-dul. Bucureşti nr. 33, bl. 12A, ap.3, jud. Prahova, reprezentat de Vasile Cristian.


7. CLUBUL SPORTIV DE AIKIDO CRAIOVA cu sediul în Craiova str. Independenţei nr. 5, bl.6CD, sc.1, ap.15, jud. Dolj, reprezentat de Pucalev Igor.


8. CLUBUL SPORTIV SATORI-DO cu sediul în Roşiorii de Vede, str. Cpt. Corlătescu, Fundătura 1, nr. 9 reprezentat de Voiculeanu Liviu.


9. CLUBUL SPORTIV DE AIKIDO BRĂILA cu sediul în Brăila str. Piaţa Independenţei nr. 2, ap.54, jud. Braila, reprezentat de Joghiu Sorin.


10. CLUBUL ATLANTIS BRAŞOV cu sediul în Braşov, str. Castelului nr. 3, reprezentat de Mirică Ioan.


11. CLUBUL DE AIKIDO MIZUNO cu sediul în Piatra Neamţ, str. Titu Maiorescu nr. 5, bl. F37, sc. E, et. 2, ap. 78, jud. Neamţ.


12. CLUBUL SPORTIV AIKI OKAMI cu sediul în Roman str. C.A. Rosetti, bloc 10, scara C, parter, jud. Neamţ, reprezentat de Hanor Iulian.


13. CLUBUL SPORTIV DE AIKIDO “ AIKIROM “ OLTENIŢA cu sediul în Olteniţa, str. Cuza Vodă nr. 56, judeţul Călăraşi, reprezentat de Cotea Gabriel.


14. CLUBUL SPORTIV DE AIKIDO CONSTANŢA cu sediul în Constanţa, str. Luntraşului nr. 19, judeţul Constanţa, reprezentat de Ion State.


15. CLUBUL SPORTIV DINAMIC AIKIDO cu sediul în com. Mătăsaru, Sat Odaia Turcului, jud. Dîmboviţa, reprezentat de Stănescu Iulian.


16. CLUBUL AIKI-ROM BUCUREŞTI cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Calea Dorobanţi nr. 36-40, reprezentat de dna. Vasilescu Alexandra.

CAPITOLUL III – ELEMENTE DE IDENTIFICARE


Art.5 Denumirea federaţiei este FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AIKIDO (F.R.A).

Art.6 Sediul F.R.A. este în Bucureşti, strada Cetatea Histria nr.6 bl. A4, scara A, ap.3, sector 6 şi poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului Federal.


Art.7 Însemnele F.R.A. (ştampilă, steag şi emblemă) sunt conform anexei.

Art.8 Durata de funcţionare a F.R.A. este pe termen nedeterminat.


CAPITOLUL IV - PATRIMONIUL


Art.9 Patrimoniul F.R.A. este de 2.000 RON, constituit din disponibilităţi băneşti în bancă.

Art.10 F.R.A. administrează şi dispune, în condiţiile legii, de bunurile aflate în patrimoniul propriu, în scopul realizării obiectului său de activitate.


CAPITOLUL V - SCOPUL ŞI ATRIBUŢIILE FEDERAŢIEI


Atr.11 F.R.A. organizează, conduce şi coordonează practicarea Aikido-ului conform strategiei sale, şi exercită următoarele atribuţii principale:

1) organizează, conduce, controlează şi dezvoltă activitatea de Aikido;

2) elaborează strategia privind dezvoltarea Aikido-ului;

3) organizează şi coordonează activitatea tehnicienilor, antrenorilor, instructorilor, şi sportivilor pe baza regulamentelor proprii;

4) exercită puterea disciplinară în termenii prevăzuţi de Statut şi regulamente;

5) organizează manifestări sportive naţionale şi internaţionale de Aikido;

6) asigură reprezentarea la manifestările internaţionale de Aikido şi propune candidaţi pentru organismele internaţionale la care F.R.A. este afiliată;

7) asigură administrarea bunurilor proprii conform scopului FRA ;

8) negociază şi încheie acorduri, înţelegeri, protocoale şi alte documente de colaborare cu organisme de specialitate din alte ţări


CAPITOLUL VI - CONDIŢIILE DE AFILIERE


Art.12 Structurile care se afiliază la F.R.A. vor îndeplini condiţiile:

1) existenţa unei secţii de Aikido, cu instructor şi sportivi;

2) structura recunoaşte Statutul şi Regulamentele F.R.A.;

3) structura solicită în scris afilierea la F.R.A


CAPITOLUL VII - MEMBRII FEDERAŢIEI


Art.13 Membri F.R.A. pot fi structuri cu personalitate juridică, în care se desfăşoară în mod organizat activitatea de Aikido;

Art.14 Persoanele fizice pot fi alese onorific în funcţiile de Preşedinte de Onoare sau Membru de Onoare, cu aprobarea Adunării Generale, la propunerea Consiliului Federal. Persoanele fizice ce au calitate onorifică, nu au drept de vot.

Art.15 Calitatea de membru se dobândeşte prin afilierea aprobată de Adunarea Generală. Consiliul Federal aprobă afilierea provizorie, iar Adunarea Generală aprobă afilierea definitivă. Avizul prealabil al Consiliul Federal este obligatoriu.


Art.16 Schimbarea situaţiei juridice a unui membru afiliat la F.R.A. impune obligaţia reafilierii.

Art.17 Drepturile membrilor FRA:

1) de a participa la Adunarea Generală cu drept de vot. Un membru = un vot

2) de a avea reprezentanţi aleşi în organele de conducere şi în comisiile F.R.A.;

3) de a iniţia propuneri de modificare a statutului şi actelor F.R.A.;

4) de a se adresa organelor F.R.A. şi de a fi susţinuţi de acestea;

6) de a solicita asistenţa F.R.A şi a specialiştilor săi;

7) de a primi distincţii, premieri, titluri onorifice care sunt de competenţa federaţiei;

8) de a organiza şi participa la manifestări interne şi internaţionale de Aikido;

9) de a încheia contracte cu sponsori, conform Regulamentelor F.R.A;


Art.18 Obligaţiile membrilor F.R.A. :

1) să activeze respectând Statutul, Regulamentele F.R.A şi legile ţării.;

2) să se achite de obligaţiile ce le revin ca membri F.R.A;

3) să respecte şi să apere imaginea şi prestigiul F.R.A. şi ale organelor sale;

4) să respecte obligaţiile asumate de F.R.A.;

5) să conserve scopul şi obiectivele pentru care i s-a admis calitatea de membru;


Art.19 Încetarea calităţii de membru are loc în următoarele cazuri

1) dizolvare sau lichidarea structurii afiliate sau a secţiei de Aikido;

2) renunţarea la calitatea de membru afiliat;

3) excluderea din F.R.A:

Retragerea din federaţie se poate face numai în urma aprobării de către cenzori sau experţi independenţi a unui raport cu privire la exerciţiul financiar.


Art.20 Excluderea unui membru se realizează prin hotărârea Adunării Generale, la propunerea Consiliului Federal, în următoarele cazuri

1 - încălcarea gravă a Statutului sau regulamentelor FRA

2 - refuzul de a contribui la buna funcţionare a F.R.A.;

3 - scopul şi obiectul de activitate al structurii afiliate a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri, ordinii publice sau siguranţei naţionale;

4 - deciziile organelor proprii de conducere sunt luate cu încălcarea dispoziţiilor actelor constitutive şi ale legii.

Art.21 Dizolvarea unei structuri membru FRA va fi anunţată în scris.


CAPITOLUL VIII - ORGANELE DE CONDUCERE

Art.22 Organele de conducere ale F.R.A. sunt:

1) Adunarea Generală;

2) Consiliul Federal;

3) Comisia de cenzori


Art.23 Adunarea Generală este organul de conducere, autoritatea supremă cu drept de control permanent asupra organelor, prevăzut lîn art. 22 pct. 2 şi 3. Aceasta îşi alege organele de lucru (secretariat, prezidiu, preşedinte).

Adunarea Generală poate fi:

1) de alegeri;

2) ordinară;

3) extraordinară.


Art.24 Adunarea Generală de alegeri are loc o dată la 4 ani şi se convoacă de către Consiliul Federal cu 30 de zile înaintea datei stabilite.


Art.25 Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin odată pe an şi se convoacă de către Consiliul Federal, cu cel puţin 30 zile înaintea datei stabilite.


Art.26 Adunarea Generală Extraordinară se convoacă de către Consiliul Federal cu 30 zile înainte de data stabilită, în următoarele condiţii:

1) dacă este cerută în scris de 2 /3 din totalul membrilor Consiliului Federal;

2) ca urmare a unei moţiuni de neîncredere în activitatea Consiliului Federal, semnată de cel puţin 2/3 din delegaţii cu drept de vot ai structurilor sportive participante la ultima Adunare Generală.


Art.27 La adunarea Generală participă cu drept de vot egal şi fără diferenţieri câte un reprezentant al fiecărei structuri afiliate.


Art.28 Odată cu convocarea Adunării Generale se comunică şi ordinea de zi.


Art.29 Secretariatul Adunării Generale va redacta procesul verbal, care va cuprinde:

1) modalitatea prin care a fost convocată Adunarea Generală şi caracterul;

2) anul, luna, ziua şi locul desfăşurării;

3) numărul membrilor prezenţi ;

4) componenţa prezidiului Adunării Generale;

5) ordinea de zi votată de Adunarea Generală ;

6 dezbaterile şi luările de cuvânt;

7) hotărârile adoptate;

Procesul verbal va fi semnat de preşedintele F.R.A. şi de persoanele care au întocmit procesul verbal. Procesul verbal va fi înregistrat la F.R.A.


Art.30 Adunarea Generală este statutară în prezenţa a 2/3 a numărului delegaţilor cu drept de vot. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar, se va convoca o nouă adunare, în termen de 15 zile, care se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi cu drept de vot.


Art.31 Alegerile pentru Consiliul Federal se desfăşoară prin vot secret, pe funcţii, candidaţii fiind declaraţi aleşi în ordinea descrescătoare de voturi până la completarea numărului. Dacă, pentru o funţie din cadrul Consiliului Federal există doi candidaţi care au număr egal de voturi întrunite, va fi desemnat cel mai în vîrstă. În cazul în care pentru una din funcţii este un singur candidat, Adunarea Generală poate aproba votul deschis, fără buletin de vot.


Art.32 În Consiliul Federal nu pot fi membri, persoane care au suferit condamnări penale, sau care sunt în perioada de efectuare a unei sancţiuni disciplinare hotărâtă de către F.R.A. Candidaţii vor da o declaraţie în acest sens.


Art.33 Pot fi membri ai Consiliului Federal persoane majore, de cetăţenie română, membri activi ai structurilor afiliate, practicanţi de Aikido.


Art.34 Cu 10 zile înaintea Adunării Generale de alegeri, structurile afiliate vor trimite listele cu propunerile de candidaţi pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinţi şi membri.


Art.35 În cazuri excepţionale, candidaţii pot fi supuşi alegerii fără a fi prezenţi la Adunarea Generală.


Art.36 În cazul în care, în perioada dintre două Adunări Generale de alegeri, Consiliul Federal se descompletează, Consiliul Federal poate completa temporar locurile vacante. Membrii temporari vor trebui validaţi la prima Adunare Generală.


Art.37 Adunarea Generală este condusă de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreşedinti ori de secretarul general.


Art.38 Atribuţiile Adunării Generale sunt:

1) adoptă Statutul F.R.A. şi modificările ulterioare;

2) aprobă strategia dezvoltării sportive şi planurile anuale de activitate;

3) analizează anual şi, după caz, activitatea F.R.A.;

4) aprobă execuţia bugetară şi aprobă proiectul bugetului anului următor;

5) aprobă, regulamentele federaţiei;

6) alege şi revocă membrii Consiliului Federal;

7) alege şi revocă Comisia de cenzori şi Comisia de Apel a F.R.A;

8) aprobă orice alte măsuri necesare, în condiţiile legii;

9) desemnează, la propunerea Consiliului Federal, membrii de onoare;

10) hotărăşte dizolvarea sau lichidarea F.R.A.

11) modifică statutul şi actul constitutiv

12) înfiinţarea de filiale

13) stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare


Art.39 Consiliul Federal – conduce activitatea F.R.A. în perioada dintre două Adunări Generale. Consiliul Federal este format din 7 membri: preşedinte, doi vicepreşedinţi, secretar general şi minimum 3 membri.

Art.40 Consiliul Federal se întruneşte în şedinţe de câte ori este nevoie, dar nu mai puţin de 2 ori pe an. Şedinţa Consiliului Federal este statutară dacă sunt prezenţi 2 /3 din totalul membrilor. Hotărârile se iau cu majoritate simplă a membrilor prezenţi. În cazul în care, în şedinţele Consiliul Federal există egalitate de voturi, hotărârea preşedintelui va fi determinantă.

Art.41 La fiecare şedinţă se întocmeşte un proces verbal semnat de membrii prezenţi. Procesele verbale se consemnează într-un registru cu file numerotate. Şedinţele Consiliului federal nu sunt publice.


Art.42 Membrii Consiliului Federal care, pe parcursul unui an nu participă la cel puţin jumătate din numărul şedinţelor, îşi pierd calitatea de membru al Consiliului.


Art.43 Atribuţiile Consiliului Federal:


1) asigură aplicarea Hotărârilor Adunării Generale şi Statutului;

2 ) elaborează, modifică şi aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare;

3) avizează afilierea de noi membri şi excluderea membrilor F.R.A.;

4) aprobă înfiinţarea şi componenţa Comisiilor Centrale ale F.R.A;

5) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli si asigură execuţia acestuia

6) aprobă transferările sportivilor conform regulamentelor;

7) aprobă proiectul Calendarului manifestărilor interne şi internaţionale şi le supune aprobării Adunării Generale;

8) întocmeşte regulamentele de organizare şi desfăşurare ale manifestărilor sportive interne şi internaţionale organizate de F.R.A.;

9) aprobă componenţa delegaţiilor la manifestări şi reuniuni internaţionale;

10) aprobă afilierea F.R.A. la forurile internaţionale;

11) propune candidaţii F.R.A. pentru organismele internaţionale;

12) soluţionează litigiile dintre membrii F.R.A. şi între F.R.A. şi membrii acesteia, hotărârile Consiliului Federal putând fi atacate la Comisia de apel;

13) convoacă Adunarea Generală a F.R.A., aprobă ordinea de zi şi materialele ce urmează a fi prezentate;

14) propune Adunării Generale acordarea titilurilor de membii de onoare ai F.R.A. sau a unor funcţii onorifice;

15) se preocupă de atragerea fondurilor financiare;

16) avizează cuantumul taxelor, amenzilor şi cotizaţiilor;

17) decide în orice problemă privind activitatea federatiei şi membrilor săi

18) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor federaţiei,

19) încheie acte juridice în numele şi pe seama federaţiei,

20) aprobă organigrama şi politica de personal ale federaţiei,


Art.44 Preşedintele - este reprezentantul federaţiei şi are următoarele atribuţii

1) conduce activitatea Consiliului Federal şi prezidează Adunarea Generală;

2) urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărîrilor Adunării Generale şi Consiliului Federal, şi stabileşte măsurile necesare;

3) reprezintă F.R.A. în relaţiile cu autorităţile publice, cu federaţiile similare din alte ţări, cu forurile internaţionale, cu persoane fizice şi juridice, române şi străine;

4) angajează şi, după caz, demite personalul retribuit al F.R.A.;

5) conduce federaţia între şedinţele Consiliului Federal


Art.45 Vicepreşedinţii sunt conducătorii Departamentelor federaţiei.


Atribuţiile Vicepreşedinţilor:

1) preiau atribuţii pe baza puterii delegate de către preşedinte;

2) conduc şi coordonează activitatea Departamentelor sau a Comisiilor;

3) conduc şi coordonează anumite activităţi ale F.R.A;

Departamentele pot avea regulamente şi comisii proprii, cu condiţia ca acestea să nu intre în contradicţie cu Statutul, regulamentele şi Comisiile F.R.A.

Departamentele se pot afilia independent la organisme internaţionale.


Art.46 Secretarul general are următoarele atribuţii:

1) organizează activitatea F.R.A;

2) asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare a Statutului şi Regulamentelor F.R.A. în întreaga activitate a federaţiei;

3) asigură materialele şi lucrările care se prezintă în Adunările Generale.

4) rezolvă corespondenţa F.R.A;

5) reprezintă F.R.A. în lipsa preşedintelui;

Secretarul general este subordonat ierarhic preşedintelui federaţiei ;


Art.47 Atribuţiile celorlalte funcţii se regăsesc în Regulamentul F.R.A..


CAPITOLUL IX - COMISIA DE CENZORI


Art.48 Asigură controlul financiar al F.R.A. Comisia de cenzori este formată din 3 persoane, alese de Adunarea Generală. Unul din membrii comisiei este preşedintele ei.


Art.49 Regulile generale de organizare şi funcţionare ale Comisiei de cenzori se aprobă de Adunarea Generală.


Art.50 Membrii Consiliului Federal nu pot face parte din Comisia de cenzori.


Art.51 Atribuţiile Comisiei de cenzori sunt:

1) verifică modul în care este administrat patrimoniul federaţiei;

2) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

3) poate participa la şedinţele Consiliului federal, fără drept de vot;

4) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală;


Art.52 Comisia de cenzori este subordonată Adunării Generale.


Art.53 Organele de administrare ale F.R.A. sunt obligate să pună la dispoziţia cenzorilor documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor acesteia.


CAPITOLUL X - COMISIA DE APEL


Art.54 1) Comisia de Apel este formată din 3 persoane, alese de Adunarea Generală. Unul din membrii comisiei este preşedintele ei.

Comisia de Apel judecă apelurile introduse de membrii federaţiei (cluburi, sportivi, antrenori), împotriva hotărârilor pronunţate de Consiliul Federal.

2) Hotărârile Comisiei de Apel pot fi revocate de Adunarea Generală, la cererea uneia din părţi, sau din oficiu. Hotărârile Adunării Generale sunt definitive.


Art.55 Regulile generale de organizare şi funcţionare ale Comisiei de Apel se aprobă de Adunarea Generală.


Art.56 Membrii Consiliului Federal nu pot face parte din Comisia de Apel.


Art.57 Organele de administrare ale F.R.A. sunt obligate să pună la dispoziţia Comisiei de Apel documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor acesteia.


CAPITOLUL XI - COMISIILE CENTRALE (FEDERALE)


Art.58 Comisiile centrale, sunt organe de lucru consultative, specializate pe domenii de activitate cu putere de decizie limitată, care sprijină activitatea Consiliului Federal în conformitate cu prezentul Statut. Activitatea acestora se organizează şi se desfaşoară pe baza programelor anuale proprii şi atribuţiilor stabilite de Consiliul Federal.


Art.59 Preşedinţii Comisiilor centrale şi membrii acestora sunt numiţi de Consiliul Federal. Organizarea comisiilor este stabilită de Consiliul Federal.


Art.60 Comisiile centrale sunt formate din preşedinte şi membri. Regulile generale de organizare şi funcţionare ale Comisiilor centrale se aprobă de Consiliul Federal.


Art.61 Membrii comisiilor centrale care pe parcursul unui an nu participă la cel puţin jumătate din numărul şedinţelor, poate fi eliberat din această calitate.


Art.62 Comisiile centrale prezintă anual sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate Consiliului Federal.


Art.63 Comisia Tehnică

Preşedintele Comisiei Tehnice este Directorul tehnic al federaţiei. Directorul tehnic este expertul cu cel mai înalt grad în Aikido din federaţie. Comisia Tehnică este singura autoritate ce acordă grade ‘’Dan’’, federale. Fiecare departament responsabil pentru un anume stil sau şcoală poate avea propria comisie tehnică.


Art.64 Comisia Tehnică elaboreaza propriul său regulament de organizare şi funcţionare.CAPITOPLUL XII - FINANŢAREA F.R.A.


Art.65 Veniturile, indiferent de sursa lor şi cheltuielile de orice natură ale F.R.A., sunt cuprinse în bugetul anual propriu. Veniturile pot fi:

1. venituri proprii din vize, taxe şi penalităţi sportive;

2. sume acordate de organele administratiei publice centrale şi locale pentru finanţarea pe bază de programe a structurilor sportive de drept privat;

3. donaţii şi sume sau bunurile din sponsorizare;

4. dobânzi şi dividende;

5. venituri obţinute din reclamă şi publicitate;


CAPITOLUL XIII - STATUTUL DISCIPLINAR


Art.66 Încălcarea Statutului şi Regulamentelor proprii al F.R.A. atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.


Art.67 Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni.

1) încălcarea dispoziţiilor privind legitimarea sportivilor;

2) participarea la activităţile sportive organizate, a sportivilor fără aviz medical ;

3) prezentarea unor declaraţii sau documente inexacte. Fapta se sancţionează cu amendă dacă nu constituie o infracţiune;

4) organizarea manifestărilor sportive fără a asigura condiţiile prevăzute prin Regulamentele F.R.A.;

5) nerespectarea şi abaterile de la statutul şi regulamentele F.R.A.;

6) nerespectarea principiului de fair-play şi sportivitate;

7) manifestările agresive ale practicanţilor, antrenori, tehnicieni etc.;

8) participarea sportivilor şi oficialilor la manifestări sportive internaţionale fără aprobarea F.R.A.;


Art.68 Autoritatea disciplinară se exercită de către Adunarea Generală, Consiliul Federal, sau de persoanele de administrare, în limita competenţelor.

Autoritatea disciplinară se exercită asupra asociaţiilor, membrilor individuali ai acestora, personalului de administrare, oficialilor, tehnicienilor, sportivilor şi altor categorii de persoane, cuprinşi în F.R.A. sau structurile afiliate F.R.A..


Art.69 Sancţiunile sunt următoarele:

1) Pentru structurile sportive afilliate:

a) avertisment;

b) penalitate (bănească);

c) suspendarea temporară a drepturilor de membru;

d excluderea din federaţie.

2) Pentru sportivii, instructorii, antrenorii, şi oficialii structurilor afiliate:

a) avertisment;

b) penalitate (amendă);

c) suspendarea temporară din activitate;

d) excluderea din activitatea sportivă ;

3) Recursul la deciziile de sancţionare a persoanelor fizice sau structurilor afiliate se adresează Comisiei de Apel.

4) Deciziile Adunării Generale, sunt definitive şi obligatorii.


CAPITOLUL XIV - DIZOLVAREA F.R.A.


Art.70 Dizolvarea F.R.A. poate interveni în unul din următoarele moduri:

1) de drept prin:

a) - imposibilitatea realizăriii scopului pentru care a fost constituită;

b) - imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau Consiliului Federal, dacă această situaţie durează mai mult de un an;

c) - reducerea numărului de asociaţi sub numărul prevăzut de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de 3 luni;


2) prin hotărârea judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate dacă:

a) - scopul sau activitatea F.R.A. a devenit ilicită sau contrară ordinei publice;

b) - realizarea scopului este realizat prin mijloace ilicite;

c) F.R.A. urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) F.R.A. a devenit insolvabilă;

e) F.R.A. nu a obţinut autorizaţiile administrative prealabile desfăşurării activităţii pentru care, potrivit legii, acestea sunt necesare;


3) prin hotărârea Adunării Generale, cu votul a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot. În acest caz, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal se depune la tribunalul în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul F.R.A., pentru a fi subscris în Registrul federaţiilor.


Art.71 În cazul dizolvării F.R.A, bunurile rămase după lichidare vor fi transmise către o organizaţie neguvernamentală de binefacere.


CAPITOLUL XV - DISPOZIŢII FINALE


Art.72 Prezentul statut intră în vigoare la data aprobării de Adunarea Generală.

Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

Orice modificare sau completare a prezentului statut se va opera prin act adiţional autentificat, în condiţiile legii şi prevederilor prezentului statut.Bucureşti – 01.11.2006