STATUTUL ANTRENORULUI

din 4 martie 2003

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

Pregătirea sportivă, în forme organizate, potrivit legii, se asigură de persoane atestate în domeniu prin diplomă de licenţă, diplomă de absolvire sau certificat de absolvire, recunoscute în condiţiile legii.

Art. 2

Antrenorul este persoana atestată într-o anumită ramură de sport pe baza diplomei de licenţă, a diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire, după caz.

CAPITOLUL II: Formarea antrenorului

Art. 3

Formarea antrenorului se realizează în cadrul:

a) instituţiilor de învăţământ superior de lungă durată, cu specializarea "educaţie fizică şi sport", acreditate sau autorizate în condiţiile legii;

b) instituţiilor de învăţământ superior de scurtă durată, cu specializarea "măiestrie sportivă", acreditate sau autorizate în condiţiile legii;

c) şcolilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate în condiţiile legii.

Art. 4

(1) Ocupaţia de antrenor se atestă cu carnetul de antrenor.

(2) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior şi ai şcolilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate în condiţiile legii, pot obţine carnetul de antrenor pe baza diplomei de licenţă, a diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire, după caz, care atestă specializarea în ramura de sport respectivă.

(3) Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată, acreditată sau autorizată în condiţiile legii, cu specializarea "educaţie fizică şi sport", pot obţine carnetul de antrenor şi la o a doua ramură de sport dacă au promovat examenul pentru a doua specializare.

Art. 5

Carnetul de antrenor se eliberează la cerere, conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL III: Clasificarea ocupaţiei de antrenor. Promovarea antrenorului

Art. 6

(1) Ocupaţia de antrenor se clasifică în următoarele categorii:

a) antrenor categoria I;

b) antrenor categoria a II-a;

c) antrenor categoria a III-a;

d) antrenor categoria a IV-a;

e) antrenor categoria a V-a.

(2) Promovarea într-o categorie superioară de clasificare se face la cererea persoanei interesate, adresată federaţiei sportive naţionale, cu respectarea criteriilor prevăzute pentru fiecare categorie. La solicitarea federaţiilor sportive naţionale, Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, denumit în continuare CNFPA, unitate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, organizează examene de promovare în categorii superioare de clasificare, în colaborare cu federaţiile sportive naţionale respective şi cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, acreditate sau autorizate în condiţiile legii.

(3) Categoria I se acordă antrenorului de categoria a II-a, care, după un stagiu de minimum 4 ani efectuat în această categorie, a fost declarat reuşit la examenul de promovare. Se poate înscrie la examenul de promovare antrenorul care:

- a promovat cursul de perfecţionare pentru antrenorii de categoria a II-a, organizat de CNFPA în colaborare cu federaţiile sportive naţionale şi cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, acreditate sau autorizate în condiţiile legii;

- a obţinut minimum nota 8 la inspecţia de specialitate.

(4) Categoria a II-a se acordă antrenorului de categoria a III-a, care, după un stagiu de minimum 3 ani efectuat în această categorie, a fost declarat reuşit la examenul de promovare. Se poate înscrie la examenul de promovare antrenorul care:

- a promovat cursul de perfecţionare pentru antrenorii de categoria a III-a, organizat de CNFPA în colaborare cu federaţiile sportive naţionale şi cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, acreditate sau autorizate în condiţiile legii;

- a obţinut minimum nota 7 la inspecţia de specialitate.

(5) Categoria a III-a se poate acorda:

a) absolventului unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu specializarea "educaţie fizică şi sport", acreditată sau autorizată în condiţiile legii, care a promovat examenul de licenţă sau de diplomă şi s-a specializat într-o ramură de sport;

b) antrenorului de categoria a IV-a, care, după un stagiu de minimum 2 ani efectuat în această categorie, a fost declarat reuşit la examenul de promovare. Se poate înscrie la examenul de promovare antrenorul care:

- a promovat cursul de perfecţionare pentru antrenorii de categoria a IV-a, organizat de CNFPA în colaborare cu federaţiile sportive naţionale şi cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, acreditate sau autorizate în condiţiile legii. CNFPA poate delega competenţa organizării acestor cursuri direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar federaţiile sportive naţionale, prin statutul propriu, pot delega competenţa organizării acestor cursuri asociaţiilor judeţene pe ramură de sport;

- a obţinut minimum nota 6 la inspecţia de specialitate.

(6) Categoria a IV-a se poate acorda:

a) absolventului instituţiilor de învăţământ superior de scurtă durată, acreditate sau autorizate în condiţiile legii, cu diplomă de absolvire şi care s-a specializat într-o ramură de sport;

b) absolventului unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată, acreditată sau autorizată în condiţiile legii, cu specializarea "educaţie fizică şi sport", care a promovat examenul pentru a doua specializare, organizat de CNFPA în colaborare cu federaţiile sportive naţionale şi instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate în condiţiile legii. Se poate înscrie la examenul pentru obţinerea celei de a doua specializări absolventul care:

- are categoria I de clasificare sportivă la sporturile individuale şi categoria a II-a de clasificare sportivă la jocurile sportive - în specializarea respectivă; sau

- în timpul studiilor universitare a obţinut minimum nota 7 la disciplina respectivă;

c) antrenorului de categoria a V-a, care, după un stagiu de minimum un an efectuat în această categorie, a fost declarat reuşit la examenul de promovare. Se poate înscrie la examenul de promovare antrenorul care:

- a promovat cursul de perfecţionare pentru antrenorii de categoria a V-a, organizat de CNFPA în colaborare cu federaţiile sportive naţionale şi cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, acreditate sau autorizate în condiţiile legii. CNFPA poate delega competenţa organizării acestor cursuri direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar federaţiile sportive naţionale, prin statutul propriu, pot delega competenţa organizării acestor cursuri asociaţiilor judeţene pe ramură de sport.

(7) Categoria a V-a se acordă:

a) absolventului unei şcoli postliceale de antrenori cu durata minimă de 2 ani, acreditată sau autorizată în condiţiile legii, cu diplomă sau certificat de absolvire şi care s-a specializat într-o ramură de sport;

b) absolventului unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată, acreditată sau autorizată în condiţiile legii, cu specializarea "educaţie fizică şi sport", care:

- a promovat examenul pentru a doua specializare organizat de CNFPA, în colaborare cu federaţiile sportive naţionale şi cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, acreditate sau autorizate în condiţiile legii;

- nu are categorie de clasificare sportivă în specializarea respectivă;

- în timpul studiilor universitare nu a studiat această disciplină.

Art. 7

(1) Înscrierea antrenorilor la examenul de promovare în categorii de clasificare se face în baza unui dosar care trebuie să cuprindă:

a) cererea de înscriere la examenul de promovare, avizată de conducerea structurii sportive la care este angajat;

b) aprobarea federaţiei sportive naţionale;

c) confirmarea promovării formei de perfecţionare specifice acelei categorii de antrenori din care face parte;

d) o lucrare metodico-ştiinţifică realizată de candidat şi avizată de federaţia sportivă naţională. Federaţia sportivă naţională stabileşte tematica şi criteriile de elaborare a lucrărilor metodico-ştiinţifice, diferenţiat, în funcţie de categoria de clasificare căreia i se adresează;

e) recomandarea structurii sportive unde îşi desfăşoară activitatea, avizată de direcţia pentru tineret şi sport judeţeană sau a municipiului Bucureşti;

f) copie xerox de pe carnetul de antrenor, cu viza anuală la zi;

g) pentru examenul de promovare la categoriile I, a II-a şi a III-a, se anexează raportul de inspecţie.

(2) Raportul de inspecţie prevăzut la alin. (1) lit. g) va fi efectuat de către o comisie formată din 2 specialişti în ramura de sport respectivă, numiţi de Colegiul antrenorilor al federaţiei sportive naţionale care, prin statutul propriu, poate delega această competenţă asociaţiilor judeţene pe ramură de sport, şi conducătorul structurii sportive unde este angajat antrenorul. Comisia va asista antrenorul la minimum două lecţii de antrenament. Conţinutul inspecţiei de specialitate se stabileşte de fiecare federaţie sportivă naţională, în funcţie de categoria de antrenori căreia i se adresează, şi vizează cel puţin următoarele aspecte ale activităţii antrenorului:

- numărul de sportivi legitimaţi la nivelul secţiei;

- numărul de sportivi promovaţi la nivelurile superioare;

- numărul de sportivi componenţi ai loturilor naţionale şi olimpice;

- rezultatele la competiţiile din calendarul intern şi internaţional - analizarea obiectivelor planificate şi a celor realizate la aceste competiţii;

- aprecieri asupra conţinutul metodic al lecţiilor de antrenament - eficienţa metodelor şi mijloacelor folosite, gradul de individualizare, concordanţa dintre conţinutul lecţiilor şi documentele de planificare ale antrenamentului sportiv.

Art. 8

Pentru promovarea într-o categorie superioară de clasificare, examenele de atestare a competenţei constau în verificarea cunoştinţelor prin probe de specialitate, stabilite de CNFPA în colaborare cu federaţia sportivă naţională şi cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, acreditate sau autorizate în condiţiile legii.

Art. 9

Antrenorul din categoriile a II-a şi a III-a, cu rezultate deosebite, de nivel internaţional, în activitatea sportivă, poate beneficia, la propunerea federaţiilor sportive naţionale de specialitate, de reducere cu un an a stagiului minim prevăzut în prezentul statut pentru prezentarea la examenele de promovare, dacă a pregătit cel puţin 2 ani sportivi - pentru sporturile individuale - şi a pregătit cel puţin un an o echipă - pentru jocurile sportive de echipă - care au obţinut următoarele performanţe sportive:

a) locurile I-IX la Jocurile Olimpice;

b) locurile I-VI la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene de seniori;

c) locurile I-III la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene de cadeţi, juniori, tineret, la finalele de cupe mondiale şi cupe europene;

d) calificarea la turneele finale - pentru jocurile sportive de echipă.

Art. 10

Se consideră vechime în ocupaţia de antrenor perioada de activitate în specialitate, efectuată în:

a) structurile sportive recunoscute în condiţiile legii;

b) Ministerul Tineretului şi Sportului şi unităţile din subordinea acestuia;

c) alte organizaţii sportive naţionale;

d) compartimentele de specialitate din cadrul organelor administraţiei publice centrale sau locale.

Art. 11

Pentru rezultatele de excepţie în activitate, indiferent de categoria de clasificare, la propunerea federaţiei sportive naţionale de specialitate, antrenorul poate primi titlul onorific de "antrenor emerit" în baza criteriilor elaborate şi aprobate prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, în condiţiile legii.

CAPITOLUL IV: Formarea continuă a antrenorilor. Perfecţionarea pregătirii profesionale

Art. 12

Formarea continuă a antrenorilor se face prin cursuri de perfecţionare şi stagii de pregătire, organizate de federaţiile sportive naţionale împreună cu instituţiile de învăţământ superior, acreditate sau autorizate în condiţiile legii.

Art. 13

Pentru promovarea într-o categorie superioară antrenorul trebuie să parcurgă, în funcţie de categoria de clasificare, un curs de perfecţionare organizat de:

a) CNFPA în colaborare cu federaţiile sportive naţionale şi cu instituţiile de învăţământ superior, acreditate sau autorizate în condiţiile legii, pentru promovarea la categoria I şi la categoria a II-a de antrenor;

b) CNFPA în colaborare cu federaţiile sportive naţionale şi cu instituţiile de învăţământ superior, acreditate sau autorizate în condiţiile legii, pentru promovarea la categoria a III-a şi la categoria a IV-a de antrenor. CNFPA poate delega competenţa organizării acestor cursuri direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar federaţiile sportive naţionale, prin statutul propriu, pot delega competenţa organizării acestor cursuri asociaţiilor judeţene pe ramură de sport.

Art. 14

(1) Antrenorii care au obţinut categoria I trebuie să promoveze, cel puţin o dată la 4 ani, o formă de perfecţionare profesională organizată de federaţiile sportive naţionale în colaborare cu Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor şi cu instituţiile de învăţământ superior, acreditate sau autorizate în condiţiile legii.

(2) Participarea la formele de perfecţionare organizate condiţionează promovarea profesională.

CAPITOLUL V: Drepturile şi obligaţiile antrenorului

Art. 15

Pentru activitatea depusă antrenorul beneficiază de drepturi salariale şi de alte drepturi, stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 16

Antrenorul are următoarele drepturi:

a) să fie promovat în categorii superioare de clasificare şi în funcţii administrative, în raport cu pregătirea profesională, cu rezultatele obţinute sau cu cerinţele unităţii sportive, în condiţiile legii;

b) să fie nominalizat de federaţia sportivă naţională de specialitate ca antrenor al lotului naţional de juniori, tineret sau seniori, potrivit competenţei profesionale;

c) să beneficieze de condiţii corespunzătoare de muncă şi protecţie socială în condiţiile legii;

d) să fie nominalizat de federaţiile sportive naţionale în propriile colective tehnice;

e) să facă parte din organisme interne şi internaţionale de specialitate, să participe la consfătuiri, cursuri şi conferinţe naţionale şi internaţionale de specialitate;

f) să fie membru în asociaţii profesionale sau în alte organizaţii, în scopul reprezentării intereselor proprii, perfecţionării pregătirii profesionale şi protejării statutului antrenorului;

g) să primească premii, prime, titluri şi distincţii, în condiţiile legii.

Art. 17

Antrenorul are următoarele obligaţii:

a) să fie loial şi devotat profesiei alese;

b) să realizeze pregătirea şi participarea sportivilor la competiţiile interne şi internaţionale cuprinse în calendar;

c) să realizeze selecţia, iniţierea, pregătirea şi perfecţionarea tinerelor talente pentru sportul de performanţă;

d) să aplice, în procesul de antrenament, linia metodică şi cerinţele stabilite de federaţia sportivă naţională de specialitate;

e) să promoveze spiritul de fair-play, să combată fenomenul de dopaj, acţiunile de violenţă;

f) să cunoască şi să respecte normele de securitate, protecţie şi igiena muncii;

g) să contribuie, prin lucrări de specialitate proprii la îmbunătăţirea teoriei şi metodicii antrenamentului în ramura de sport în care activează;

h) să participe periodic, la una din formele de perfecţionare organizate, pentru a fi la curent cu cerinţele şi dezvoltarea ramurii sportive;

i) să îşi îndeplinească obiectivele de performanţă stabilite anual de conducerea instituţiei unde este salariat;

j) alte obligaţii prevăzute în contractul individual de muncă.

CAPITOLUL VI: Angajarea antrenorului

Art. 18

Angajarea antrenorului se face cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 19

Delegarea, detaşarea sau încetarea activităţii unui antrenor angajat în structuri sportive pentru a conduce pregătirea loturilor olimpice şi naţionale sau alte activităţi de interes naţional se efectuează cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privitoare la încheierea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă.

CAPITOLUL VII: Evaluarea şi aprecierea activităţii antrenorului. Recompense şi sancţiuni

Art. 20

Evaluarea şi aprecierea activităţii antrenorului se fac de către angajator, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 21

(1) Antrenorul cu rezultate deosebite în activitatea sportivă poate primi de la structurile sportive angajatoare premii şi alte recompense materiale, potrivit prevederilor contractului individual/colectiv de muncă şi legislaţiei în vigoare.

(2) Structurile sportive la care sunt angajaţi antrenori pot stabili şi alte forme de recompense pentru merite deosebite în activitate, în condiţiile legii.

Art. 22

Încălcarea de către antrenor a prezentului statut, a regulamentelor federaţiei sportive naţionale de specialitate, a regulamentelor structurii sportive unde este angajat, a obligaţiilor contractuale, a normelor de comportament se sancţionează în condiţiile legii.

CAPITOLUL VIII: Dispoziţii finale

Art. 23

Prevederile prezentului statut se aplică tuturor antrenorilor în activitate, indiferent de ramura de sport, categoria de clasificare şi de structura sportivă unde îşi desfăşoară activitatea.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 191 din data de 26 martie 2003